Zmiany w zasadach świadczenia pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla dzieci z autyzmem

Dodano: 22 stycznia 2020

W roku 2020 pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla dzieci z autyzmem w tym z Zespołem Aspergera uczęszczających do przedszkoli, szkół lub placówek mających siedzibę na terenie Powiatu Kościańskiego oraz nieuczęszczających do przedszkoli, szkół i placówek, a zamieszkałych na terenie Powiatu Kościańskiego świadczona będzie przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Lesznie, 64-100 Leszno, ul. Bolesława Chrobrego 15, tel. 65 529 30 35.

Wniosek o badanie oraz zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza psychiatrę rodzice/prawni opiekunowie dziecka składają bezpośrednio w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lesznie. Dokumenty można składać osobiście, za posrednictwem poczty lub w formie skanów, pocztą elektroniczną (oryginały należy dostarczyć w dniu badania). W odpowiedzi na wniosek Poradnia informuje rodziców/prawnych opiekunów o terminie badania.

Załączniki:

Wniosek o badanie/terapię/konsultacje

Zaświadczenie lekarskie o niepełnosprawności dziecka/ucznia