Zarząd z absolutorium

Dodano: 03 lipca 2018

Podczas XXXIX sesji Rady Powiatu Kościańskiego, która odbyła się 27 czerwca 2018 roku, Rada w drodze uchwały jednomyślnie udzieliła Zarządowi Powiatu Kościańskiego absolutorium za wykonanie budżetu w roku 2017.

Przed głosowaniem Starosta Kościański Bernard Turski przedstawił radnym informację z wykonania budżetu oraz działań Zarządu Powiatu i Starostwa Powiatowego w roku 2017.

Dochody w budżecie w roku 2017 zamknęły się w kwocie 82 349 502,03 zł i były wyższe niż te planowane na dzień 1 stycznia 2017 roku o 6 410 632,03 zł. W strukturze budżetu 29% stanowiły subwencje, 17% dotacje celowe z budżetu państwa, 9% środki unijne. Dochody własne stanowiły natomiast 36%.

Wydatki bieżące w 2017 roku zamknęły się w kwocie 57 306 225,65 zł. Z kolei wydatki inwestycyjne w kwocie 24 982 700,14 zł stanowiły 30% kwoty wydatków ogółem. Środki te przeznaczone były głównie na inwestycje drogowe, oświatowe, ochronę zdrowia i bezpieczeństwo.

Na inwestycje drogowe w 2017 roku przeznaczono 22 181 636,31 zł. Dzięki czemu udało się zrealizować kilka ważnych inwestycji, wśród których znalazły się:

  • Przebudowa drogi Słonin – Czempiń – 3 470 501,54 zł,

  • Przebudowa drogi DK5 – Słonin – 4 791 950,16 zł,

  • Przebudowa drogi Wieszkowo – Żelazno – granica powiatu – 1 498 975,39 zł,

  • Budowa i przebudowa drogi na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 305 do węzła S5 w Nietążkowie – 8 638 729,39 zł.

Ponadto samorząd Powiatu Kościańskiego w 2017 roku wydatkował kwotę 231 977,52 zł na inwestycje związane z oświatą. 218 126,38 zł wydatkowano na zadania inwestycyjne realizowane domach pomocy społecznej, 75 500,00 zł na zadania inwestycyjne związane z bezpieczeństwem, a 475 000,00 zł na inwestycje w ochronę zdrowia, 141 019,50 zł na zadania inwestycyjne w zakresie gospodarki mieszkaniowej. Na zadania inwestycyjne w starostwie w 2017 roku wydatkowano kwotę 1 634 670,83 zł, z czego znaczna część przeznaczona została na wykonanie projektu oraz rozbudowę budynku starostwa przy ul. Gostyńskiej w Kościanie.

Na część inwestycji pozyskano środki zewnętrzne. W 2017 roku z budżetu państwa w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej pozyskano 4 117 599,00 zł. Pozyskane środki unijne w 2017 roku zamknęły się w kwocie 6 882 887,00 zł, zaś pomoc uzyskana od innych jednostek samorządu terytorialnego to kwota 6 127 514,00 zł.

Starosta Turski zauważył, że w latach 2015 – 2018 średnio na wydatki inwestycyjne Powiat Kościański przeznaczał rocznie kwotę niespełna 23 mln złotych, co razem (za cztery lata) dało kwotę 91 835 680,59 zł.

Starosta Bernard Turski zwrócił również uwagę na inne działania Starostwa Powiatowego prowadzone w 2017 roku. Dla mieszkańców powiatu udało się m.in. zorganizować kolejną edycję Powiatowych Rajdów Rowerowych, Mistrzostwa Powiatu Kościańskiego w Narciarstwie Zjazdowym i Snowboardzie w Zieleńcu oraz największą sportową imprezę powiatu – Międzynarodowy Kościański Półmaraton im. dra Henryka Florkowskiego. Ponadto w 2017 roku Starostwo Powiatowe w Kościanie zorganizowało lub współorganizowało także szereg innych imprez oraz konkursów skierowanych do mieszkańców powiatu kościańskiego.

Na koniec starosta Turski podziękował wszystkim, którzy brali udział w realizacji budżetu.     

Poniżej znajdują się slajdy z prezentacji, która została przedstawiona radnym podczas sesji.