Zarząd z absolutorium

Podczas XXVI sesji Rady Powiatu Kościańskiego, która odbyła się 31 maja 2017 roku, Rada w drodze uchwały jednomyślnie udzieliła Zarządowi Powiatu Kościańskiego absolutorium za wykonanie budżetu w roku 2016.

Przed głosowaniem Starosta Kościański Bernard Turski przedstawił radnym informację z wykonania budżetu oraz działań Zarządu Powiatu i Starostwa Powiatowego w roku 2016.

 Dochody w budżecie w roku 2016 zamknęły się w kwocie 70 810 910,27 zł i były wyższe niż te planowane na dzień 1 stycznia 2016 roku o 6 297 674,27 zł. W strukturze budżetu 36% stanowiły subwencje, a 15% dotacje celowe z budżetu państwa. Dochody własne stanowiły natomiast 38%.

Wydatki bieżące w 2016 roku zamknęły się w kwocie 53 459 982,04 zł. Z kolei wydatki inwestycyjne w kwocie 16 034 128,82 zł, co stanowi 22% kwoty wydatków ogółem. Środki te lokowane były głównie w inwestycje drogowe, oświatowe, ochronę zdrowia i bezpieczeństwo.

Na inwestycje drogowe w 2016 roku przeznaczono 8 022 495,29 zł. Dzięki czemu udało się zrealizować kilka ważnych inwestycji, wśród których znalazły się:

  • Przebudowa drogi Nowa Wieś – Żegrówko – Karśnice – 3 178 787,06 zł,
  • Przebudowa drogi Czempiń – Iłówiec II etap – 584 066,90 zł,
  • Przebudowa ul. Śmigielskiej w Kościanie wraz z dojazdem i placem przy hali – 450 186,19 zł,
  • Przebudowa drogi Koszanowo – Stare Bojanowo – 1 078 477,90 zł,
  • Przebudowa drogi w Kurowie – 128 958,47 zł, Budowa zatoki parkingowej w Wyskoci – 92 057,38 zł,
  • Przebudowa drogi powiatowej wraz z zatoką parkingową na Placu Wolności w Kościanie – 110 241,93 zł.

Ponadto samorząd Powiatu Kościańskiego w 2016 roku wydatkował kwotę 5 461 509,39 zł na inwestycje związane z oświatą. Na budowę hali sportowo – widowiskowej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie przeznaczono kwotę 4 788 343,15 zł. Kwotę 651 426,24 zł wydatkowano na budowę internatu wraz z infrastrukturą przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie.

W roku 2016 z budżetu Powiatu Kościańskiego 78 045,70 zł wydatkowano na zadania inwestycyjne realizowane Domach Pomocy Społecznej, 266 076 zł na zadania inwestycyjne związane z bezpieczeństwem, a 1 841 200 zł na inwestycje w ochronę zdrowia.

Na część inwestycji pozyskano środki zewnętrzne. Starosta podkreślił bardzo dobrą współpracę z samorządami przy realizacji wielu inwestycji. W 2016 roku sednostki samorządy terytorialnego dołożyły do powiatowych inwestycji kwotę 4 944 066,90 zł. Z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej pozyskano kwotę 1 517 869,00 zł, z Ministerstwa Sportu i Turystyki 1 402 300 zł, z budżetu państwa na inwestycje w KP PSP 149 076 zł oraz 36 000 zł z Funduszu Wsparcia KP PSP.

Tak skonstruowany budżet udało się zamknąć nadwyżką, która wynosiła na koniec roku 1 316 799,41 złotych.

Starosta Bernard Turski zwrócił również uwagę na inne działania Starostwa Powiatowego prowadzone w 2016 roku. Dla mieszkańców powiatu udało się m.in. zorganizować kolejną edycję Powiatowych Rajdów Rowerowych, Mistrzostwa Powiatu Kościańskiego w Narciarstwie Zjazdowym i Snowboardzie w Zieleńcu oraz największą sportową imprezę powiatu – Międzynarodowy Kościański Półmaraton im. dra Henryka Florkowskiego. Ponadto zaproszono pielgrzymów z Hiszpanii i Belgii przebywających na terenie powiatu w czasie Światowych Dni Młodzieży do Skansenu Filmowego Soplicowo w Cichowie. W 2016 roku Starostwo Powiatowe w Kościanie zorganizowało lub współorganizowało także szereg innych imprez oraz konkursów skierowanych do mieszkańców powiatu kościańskiego.

Na koniec starosta Turski podziękował wszystkim, którzy brali udział w realizacji budżetu.

Poniżej znajdują się slajdy z prezentacji, która została przedstawiona radnym podczas sesji.

Pliki do pobrania

Zarząd

Bernard Turski - Przewodniczący Zarządu

Bernard Turski

Przewodniczący Zarządu

Starosta Kościański

Stefan Eugeniusz Stachowiak - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Stefan Eugeniusz Stachowiak

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Wicestarosta Kościański

Mirosław Stanisław Kaczmarek - Członek Zarządu

Mirosław Stanisław Kaczmarek

Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa - Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa

Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak - Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak

Członek Zarządu

Facebook Logo
Twitter Logo
Instagram Logo