Zarząd Powiatu z absolutorium

Dodano: 13 czerwca 2019

Podczas VII sesji Rady Powiatu Kościańskiego, która odbyła się 12 czerwca 2019 roku, Rada w drodze uchwały jednomyślnie udzieliła Zarządowi Powiatu Kościańskiego absolutorium za wykonanie budżetu w roku 2018.

Przed głosowaniem Starosta Kościański Henryk Bartoszewski przedstawił radnym informację z wykonania budżetu oraz działań Zarządu Powiatu i Starostwa Powiatowego w roku 2018. W swoim wystąpieniu podkreślał, że wykonanie budżetu w roku poprzednim w dużej mierze należało do Zarządu V kadencji, na którego czele stali starosta Bernard Turski i wicestarosta Stefan Stachowiak. Starosta Bartoszewski gratulując swoim poprzednikom dobrze wykonanej pracy, zauważył, że był to budżet solidny, a inwestycje w dużej mierze oparte na pozyskanych środkach zewnętrznych.

Dochody w budżecie w roku 2018 zamknęły się w kwocie 93 829 804,92 zł i były wyższe niż te planowane na dzień 1 stycznia 2018 roku o 9 375 447,92 zł. W strukturze budżetu 26% stanowiły subwencje, 15% dotacje celowe z budżetu państwa, 14% środki unijne. Dochody własne stanowiły natomiast 40%.

Wydatki bieżące w 2018 roku zamknęły się w kwocie 60 579 161,78 zł. Z kolei wydatki inwestycyjne w kwocie 35 659 277,41 zł stanowiły 38% kwoty wydatków ogółem. Środki te przeznaczone były głównie na inwestycje drogowe, oświatowe, pomoc społeczną, ochronę zdrowia i bezpieczeństwo.

Na inwestycje drogowe w 2018 roku przeznaczono 34 108 141,35 zł. Dzięki czemu udało się zrealizować kilka ważnych inwestycji, wśród których znalazły się:

  • Budowa i przebudowa drogi na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 305 do węzła drogi S5 w Nietążkowie – 12 243 507,20 zł,
  • Przebudowa drogi Kobylniki – Nowy Białcz – 6 785 118,39 zł,
  • Przebudowa drogi Wieszkowo – Żelazno – 1 349 732,62 zł,
  • Przebudowa drogi Racot – Słonin – 6 079 439,52 zł,
  • Przebudowa drogi Racot – Gryżyna – Nowy Dębiec – 5 201 181,23 zł,
  • Przebudowa drogi Stare Bojanowo – Spławie – 178 657,50 zł,
  • Przebudowa drogi Lubiń – Bieżyń – 283 172,75 zł.

Ponadto samorząd Powiatu Kościańskiego w 2018 roku wydatkował kwotę 263 020,31 zł na inwestycje związane z oświatą; 278 792,90 zł wydatkowano na zadania inwestycyjne realizowane domach pomocy społecznej, 65 000,00 zł na zadania inwestycyjne związane z bezpieczeństwem, a 474 200,67 zł na inwestycje w ochronę zdrowia, 76 817,19 zł na zadania inwestycyjne w zakresie gospodarki mieszkaniowej. Na zadania inwestycyjne w starostwie w 2018 roku wydatkowano kwotę 277 130,70 zł, z czego znaczna część przeznaczona została na funkcjonowanie Rady Powiatu.

Na część inwestycji pozyskano środki zewnętrzne. W 2018 roku z budżetu państwa w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej pozyskano 4 921 059,00 zł. Pozyskane środki unijne w 2018 roku zamknęły się w kwocie 7 861 029,18 zł, zaś pomoc uzyskana od innych jednostek samorządu terytorialnego to kwota 7 475 890,00 zł.

Starosta Henryk Bartoszewski  zwrócił również uwagę na inne działania Starostwa Powiatowego prowadzone w 2018 roku. Dla mieszkańców powiatu udało się m.in. zorganizować kolejny już Powiatowy Rajd Rowerowy, Mistrzostwa Powiatu Kościańskiego w Narciarstwie Zjazdowym i Snowboardzie w Zieleńcu oraz największą sportową imprezę powiatu – Międzynarodowy Kościański Półmaraton im. dra Henryka Florkowskiego. Ponadto w 2018 roku Starostwo Powiatowe w Kościanie zorganizowało lub współorganizowało także szereg innych imprez oraz konkursów skierowanych do mieszkańców powiatu kościańskiego. Szczególną uwagę Starosta zwrócił na dwie wyjątkowe rocznice, które obchodziliśmy w roku 2018 – 100-lecie wybuchu Powstania Wielkopolskiego i 100-lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości. Obie te rocznice dominowały, jeśli chodzi o wydarzenia organizowane przez Powiat w 2018 roku, a uwieńczeniem obchodów była grudniowa wizyta Prezydenta RP Andrzeja Dudy w Kościanie.

Na koniec starosta Bartoszewski podziękował wszystkim, którzy brali udział w realizacji budżetu, szczególnie zaś Zarządowi Powiatu Kościańskiego V kadencji: staroście Bernardowi Turskiemu, wicestaroście Stefanowi Stachowiakowi i członkom Zarządu – Grzegorzowi Ratajczakowi, Aleksandrowi Sowie i Mirosławowi Kaczmarkowi. Poniżej znajdują się slajdy z prezentacji, która została przedstawiona radnym podczas sesji.

Zanim Rada wysłuchała wystąpienia starosty, po raz pierwszy Zarządowi udzielone zostało wotum zaufania w związku z koniecznością przygotowania Raportu o stanie powiatu oraz przeprowadzoną w tej sprawie debatą. Raport o stanie powiatu znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej.