ZAWIADOMIENIE - IX sesja Rady Powiatu Kościańskiego

Dodano: 22 września 2015

IX sesja Rady Powiatu Kościańskiego odbędzie się w dniu 30 września 2015 r. o godz. 16.00 w sali SPZOZ w Kościanie

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z VII i VIII sesji Rady Powiatu.
  4. Informacja Przewodniczącego Rady o czynnościach podjętych w okresie międzysesyjnym.
  5. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu.
  6. Sprawozdanie o działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
  7. Zapytania radnych.
  8. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie:

1)      przyjęcia informacji o stanie środowiska (druk nr 76),

2)      przyjęcia sprawozdania z kontroli przeprowadzonej w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Kościanie (druk nr 77),

3)      wyrażenia zgody na przyjęcie w formie darowizny od Gminy Krzywiń nieruchomości położonych w Krzywiniu (druk nr 78),

4)      zatwierdzenia projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w Powiecie Kościańskim (I)” opracowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020; Oś Priorytetowa 6 „Rynek Pracy” Działanie 6.1 „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ” (druk nr 79),

5)      zmiany uchwały nr IV/41/15 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Kościańskiemu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych (druk nr 80),

6)      przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z realizacji planu kontroli w I półroczu 2015 roku (druk nr 81),

7)      deklaracji udziału środków finansowych Powiatu Kościańskiego w projekcie opracowanym przez Powiat Gostyński współfinansowanym ze środków „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019” (druk nr 82),

8)      zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2015 (druk nr 83),

9)      zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2015 – 2026 (druk nr 84).

9.       Wnioski i oświadczenia radnych.

10.     Zakończenie sesji.

W załacznikach przedstawiamy  pełną treść "Informacji o stanie środowiska" oraz "Sprawozdanie z kontroli"

Pliki do pobrania