XXXIII sesja - uchwały

Na XXXIII sesji, która odbyła się 20 grudnia 2017 roku, Rada Powiatu Kościańskiego podjęła następujące uchwały:

1)    uchwała nr XXXIII/305/17 w sprawie określenia zasad i trybu postępowania przy udzielaniu i rozliczaniu dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków nie stanowiących własności Powiatu Kościańskiego,

2)    uchwała nr XXXIII/306/17 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2018 roku,

3)    uchwała nr XXXIII/307/17 w sprawie przyjęcia „Programu regulacji liczebności lisa Vulpes vulpes w obwodach łowieckich na terenie Powiatu Kościańskiego w celu restytucji zająca szaraka Lepus europaeus”,

4)    uchwała nr XXXIII/308/17 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/213/04 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 26.10.2004 r. w sprawie utworzenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej w strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie,

5)    uchwała nr XXXIII/309/17 w sprawie statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie,

6)    uchwała nr XXXIII/310/17 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2017 rok,

7)    uchwała nr XXXIII/311/17 w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadania z zakresu administracji rządowej dotyczącego organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 roku,

8)    uchwała nr XXXIII/312/17 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2017,

9)    uchwała nr XXXIII/313/17 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2017 – 2028,

10) uchwała nr XXXIII/314/17 w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2018,

11) uchwała nr XXXIII/315/17 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2018 – 2029,

12) uchwała nr XXXIII/316/17 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw Społecznych na 2018 rok,

13) uchwała nr XXXIII/317/17 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego na 2018 rok,

14) uchwała nr XXXIII/318/17 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2018 rok,

15) uchwała nr XXXIII/319/17 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Kościańskiego na 2018 rok.

Zarząd

Bernard Turski - Przewodniczący Zarządu

Bernard Turski

Przewodniczący Zarządu

Starosta Kościański

Stefan Eugeniusz Stachowiak - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Stefan Eugeniusz Stachowiak

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Wicestarosta Kościański

Mirosław Stanisław Kaczmarek - Członek Zarządu

Mirosław Stanisław Kaczmarek

Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa - Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa

Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak - Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak

Członek Zarządu

Facebook Logo
Twitter Logo
Instagram Logo