XXXIII sesja - ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiamy, że XXXIII sesja Rady Powiatu Kościańskiego odbędzie się 20 grudnia 2017 roku o godz. 16.00 w sali SP ZOZ w Kościanie.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Pożegnanie dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach.
  4. Przyjęcie protokołów z XXXI i XXXII sesji Rady Powiatu.
  5. Informacja Przewodniczącego Rady o czynnościach podjętych w okresie międzysesyjnym.
  6. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu.
  7. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
  8. Zapytania radnych.
  9. Rozpatrzenie projektu uchwały oraz podjęcie uchwały w sprawie:

1)   określenia zasad i trybu postępowania przy udzielaniu i rozliczaniu dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków nie stanowiących własności Powiatu Kościańskiego (druk nr 307),

2)    ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2018 roku (druk nr 308),

3)    przyjęcia „Programu regulacji liczebności lisa Vulpes vulpes w obwodach łowieckich na terenie Powiatu Kościańskiego w celu restytucji zająca szaraka Lepus europaeus” (druk
nr 309),

4)    zmiany Uchwały Nr XXII/213/04 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 26.10.2004 r.
w sprawie utworzenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej w strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie (druk nr 310),

5)    statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie (druk nr 311),

6)    przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2017 rok (druk nr 312),

7)    przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadania z zakresu administracji rządowej dotyczącego organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 roku (druk
nr 313),

8)   zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2017 (druk nr 314),

9)    zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2017 – 2028 (druk nr 315),

10)    uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2018 (druk nr 303),

11)    uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2018 – 2029 (druk nr 304),

12)    zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw Społecznych na 2018 rok (druk nr 316),

13)    zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego na 2018 rok (druk nr 317),

14)    zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2018 rok (druk nr 318),

15)    uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Kościańskiego na 2018 rok (druk nr 319).

10. Wnioski i oświadczenia radnych.

11. Zakończenie sesji.

Zarząd

Bernard Turski - Przewodniczący Zarządu

Bernard Turski

Przewodniczący Zarządu

Starosta Kościański

Stefan Eugeniusz Stachowiak - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Stefan Eugeniusz Stachowiak

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Wicestarosta Kościański

Mirosław Stanisław Kaczmarek - Członek Zarządu

Mirosław Stanisław Kaczmarek

Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa - Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa

Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak - Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak

Członek Zarządu

Facebook Logo
Twitter Logo
Instagram Logo