Wydział Architektury, Budownictwa i Ochrony Środowiska

ARCHITEKTURA I BUDOWNICTWO

Informacja !
Informujemy, że w dniu 28 czerwca 2015 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, wprowadzająca zasadnicze zmiany w procesie budowlanym.

Dla usprawnienia procesu obsługi klienta w sprawach budowlanych począwszy od dnia 29 czerwca 2015 r. wszystkie wnioski o wydanie pozwolenia na budowę oraz zgłoszenia robót budowlanych nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę przyjmowane będą wyłącznie w Punkcie informacyjnym Starostwa Powiatowego w Kościanie przy ul. Gostyńskiej 38.

Ponadto informujemy, że obsługa interesantów przez pracowników Wydziału Architektury, Budownictwa i Ochrony Środowiska prowadzących postępowania w sprawach budowlanych (osobiście i telefonicznie) odbywać się będzie w następujących dniach i godzinach:

- poniedziałek    - 8.00 - 16.00
- wtorek, środa, czwartek    - 10.00 - 14.00
- piątek    - 7.00 – 11.00

 

lub w innych godzinach po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

OPŁATY SKARBOWE

 

Druki wniosków

 

Karty informacyjne

Wniosek o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę – druk B1

Karta informacyjna

Wniosek zgłoszenia budowy budynku mieszkalnego – druk B2

Karta informacyjna

Wniosek zgłoszenia budowy sieci lub stacji transformatorowej do 35m²

Karta informacyjna

Uzupełnienie do wniosku – druk B4

 

--------------------

Oświadczenie o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane – druk PB3

--------------------

Wniosek o wydanie dziennika budowy

 

--------------------

Wniosek na zgłoszenie robót budowlanych –druk 3B

 

Karta informacyjna

Wniosek na zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania – druk 3BA

Karta informacyjna

Wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę + oświadczenie stron

Karta informacyjna

Wniosek na niezbędność wejścia na teren sąsiada – druk 7B

Karta informacyjna

Wniosek o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych

---------------------

Sprawy dot. potwierdzenia powierzchni użytkowej budynku

Karta informacyjna

Sprawy dot. potwierdzenia samodzielności lokalu

Karta informacyjna

Sprawy dot. zatwierdzenia projektu budowlanego

Karta informacyjna

Opłaty skarbowe

 

Karta informacyjna

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

OCHRONA ŚRODOWISKA

GEOLOGIA

Zatwierdzenie projektu robót geologicznych, których wykonanie nie wymaga uzyskania koncesji

karta informacyjna

wniosek

Zgłoszenie projektu robót geologicznych wykonywanych, w celu wykorzystania ciepła Ziemi

karta informacyjna

wniosek

Zatwierdzenie dokumentacji hydrogeologicznej

karta informacyjna

wniosek

Zatwierdzenie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej

karta informacyjna

wniosek

Zatwierdzenie dokumentacji geologicznej złóż kopalin

karta informacyjna

wniosek

Koncesja na wydobywanie kopalin

karta informacyjna

wniosek

Przeniesienie koncesji na wydobywanie kopalin

karta informacyjna

wniosek

Informacja dotycząca opłaty eksploatacyjnej za wydobytą kopalinę

karta informacyjna

wniosek

Udostępnienie informacji geologicznej (nieodpłatnie)

karta informacyjna

 

GOSPODARKA ODPADAMI

   Pozwolenie na wytwarzanie odpadów 

karta informacyjna

wniosek

Zezwolenie na zbieranie odpadów

karta informacyjna

wniosek

 Zezwolenie na przetwarzanie odpadów

karta informacyjna

wniosek

 Zezwolenie na transport odpadów

karta informacyjna

wniosek

OCHRONA POWIETRZA

Pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza

karta informacyjna

wniosek

Zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia

karta informacyjna

wniosek

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

Zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne

karta informacyjna

wniosek

OCHRONA PRZYRODY

Rejestracja zwierząt gatunków podlegających ochronie


wniosek

Zezwolenie na hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców

 

wniosek

Decyzja w sprawie zmiany lasu na użytek rolny


wniosek

Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z nieruchomości będących własnością gminy


wniosek

OCHRONA WÓD

Pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód oraz w zakresie budownictwa wodnego

karta informacyjna

 

Ustalenie strefy ochrony bezpośredniej ujęcia wody

karta informacyjna

 

Ustalenie linii brzegowej

karta informacyjna

 

POZWOLENIA ZINTEGROWANE

Pozwolenie zintegrowane na wprowadzanie substancji i energii do środowiska

karta informacyjna

 

RYBACTWO ŚRÓDLĄDOWE

Rejestracja sprzętu do amatorskiego połowu ryb

karta informacyjna

wniosek o rejestrację

wniosek o wykreślenie z rejestru

Karta wędkarska lub jej wtórnik

karta informacyjna

wniosek

Zezwolenie na przegradzanie sieciowymi rybackimi narzędziami  połowowymi więcej niż połowy szerokości łożyska wody płynącej

karta informacyjna

wniosek

INNE

Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie

karta informacyjna

wniosek

Dofinansowanie wykonania prac związanych z usuwaniem wyrobów  zawierających azbest z obiektów budowlanych 

wniosek

DODATKOWE INFORMACJE

 

Zarząd

Bernard Turski - Przewodniczący Zarządu

Bernard Turski

Przewodniczący Zarządu

Starosta Kościański

Stefan Eugeniusz Stachowiak - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Stefan Eugeniusz Stachowiak

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Wicestarosta Kościański

Mirosław Stanisław Kaczmarek - Członek Zarządu

Mirosław Stanisław Kaczmarek

Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa - Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa

Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak - Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak

Członek Zarządu

Facebook Logo
Twitter Logo
Instagram Logo