Wsparcie dla 46 pomysłów

Zarząd Powiatu Kościańskiego udzielił wsparcia 46 pomysłom na zimowy wypoczynek dla dzieci i młodzieży z Powiatu Kościańskiego. W ramach programu „Ferie zimowe na sportowo dla dzieci i młodzieży” wpłynęły 52 oferty współorganizacji imprez sportowo – rekreacyjnych. Najwyższa kwota przyznanego dofinansowania wyniosła 2 tys. złotych, a najniższa 200 złotych.

Sześć wniosków nie zostało włączonych do programu i nie otrzymało wsparcia. Łącznie na realizacje programu Zarząd Powiatu Kościańskiego przeznaczył kwotę 30 600 złotych.  

O wsparcie samorządu przy realizacji ferii zimowych mogły ubiegać organizacje pozarządowe, (w tym: stowarzyszenia, stowarzyszenia kultury fizycznej, związki sportowe, kluby sportowe), gminy, szkoły, instytucje i inne podmioty posiadające osobowość prawną. Celem programu jest wsparcie sportowo – rekreacyjnej aktywności najmłodszych.

Na wsparcie Zarządu Powiatu mogły liczyć ogólnodostępne imprezy sportowo – rekreacyjne dla dzieci i młodzieży organizowane od 14 do 27 stycznia 2019 roku o charakterze ponadgminnym. Mogą mieć formę: zawodów, festynów, mistrzostw amatorskich, półkolonii o charakterze sportowym, i innych zajęć, podczas których prowadzone będą różne formy rekreacji ruchowej. Zgodnie z regulaminem zajęcia powinny być realizowane na trenie Powiatu Kościańskiego, jednocześnie Zarząd dopuszcza możliwość realizacji części programu poza terenem powiatu.

Poniżej uchwała Zarządu Powiatu Kościańskiego z 31 grudnia 2018 roku w sprawie podziału środków na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Programu „Ferie zimowe na sportowo dla dzieci i młodzieży”.

Zarząd

Bernard Turski - Przewodniczący Zarządu

Bernard Turski

Przewodniczący Zarządu

Starosta Kościański

Stefan Eugeniusz Stachowiak - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Stefan Eugeniusz Stachowiak

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Wicestarosta Kościański

Mirosław Stanisław Kaczmarek - Członek Zarządu

Mirosław Stanisław Kaczmarek

Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa - Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa

Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak - Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak

Członek Zarządu

Facebook Logo
Twitter Logo
Instagram Logo