Wojewoda zatwierdził listę wniosków do dofinansowania - Powiat z pieniędzmi

Wicewojewoda Wielkopolski Marlena Maląg z upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego zatwierdziła listę wniosków, które otrzymają dofinansowanie w 2018 roku w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

Wnioski złożone przez Powiat Kościański na rozbudowę drogi Racot – Słonin i przebudowę drogi Racot – Gryżyna – Nowy Dębiec znalazły się na trzecim i czwartym miejscu listy, co oznacza, że na remont obu dróg Powiat otrzyma ponad 4,9 mln złotych. Łączny koszt obu tych inwestycji wyniesie ponad 9,8 mln złotych.

Koszt rozbudowy drogi Racot – Słonin na odcinku 5,5 km to blisko 5 mln zł. Kwota dofinansowania z Programu to niecałe 2,5 mln zł. Zakres prac obejmie położenie nowej nawierzchni bitumicznej na prawie całym odcinku rozbudowywanej drogi, ułożenie chodnika na długości ponad 5,5 km (w tym także ciągu pieszo – rowerowego). Ponadto utwardzone zostaną zjazdy na pola, odtworzone, odmulane lub skopane zostaną rowy, a pobocza skarpowane. Na wjeździe do Witkówek (z obu stron) oraz do Słonina wybudowane zostaną wyspy dzielące, a w samych Witkówkach powstanie przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów z azylem. Uzupełnione i wymienione zostanie także oznakowanie, zaś w miejscach niebezpiecznych staną bariery energochłonne.

Wniosek na przebudowę drogi na odcinku Racot – Gryżyna – Nowy Dębiec znalazł się na czwartym miejscu listy rankingowej, dzięki czemu na zadanie, które będzie kosztować blisko 4,9 mln złotych, Powiat otrzyma w ramach Programu kwotę ponad 2,4 mln złotych. Zakres prac obejmie rozbudowę prawie 7 km drogi, w szczególności zaś położenie (na całej długości przebudowywanego odcinka) nowej nawierzchni bitumicznej oraz ułożenie na blisko 6,4 km odcinku chodnika (w tym ciągu pieszo – rowerowego). Ponadto utwardzone zostaną zjazdy na pola, uzupełnione i wymienione oznakowanie, odtworzone, odmulone lub skopane rowy, a pobocza skarpowane. Na wjeździe do Gryżyny i Nowego Dębca wybudowane zostaną wyspy dzielące. W Nowym Dębcu i Racocie wyremontowane zostaną perony autobusowe, a w Nowym Dębcu wyniesione zostanie skrzyżowanie z drogą gminną. W miejscach niebezpiecznych ustawione zostaną bariery energochłonne.

Oba zadania realizowane będą w 2018 roku.

Na liście wniosków zakwalifikowanych dofinansowanie znalazło się 39 pozycji, w tym 26 wniosków na drogi gminne i 13 na drogi powiatowe, wśród nich znalazły się dwa wnioski złożone przez Powiat Kościański. Łączny koszt dotacji dla 39 wniosków to kwota ponad 64 mln złotych.

Oba wnioski zostały ocenione wysoko, ponieważ oba spełniają najważniejsze kryteria zapisane w Programie: są kontynuacją realizowanych wcześniej inwestycji, ich przebudowa będzie miała wpływ na poprawę dostępności komunikacyjnej obszarów wiejskich oraz lokalnych ośrodków gospodarczych, a także znaczenie dla sprawnego funkcjonowania transportu zbiorowego, dzięki czemu wpłynie to korzystnie na rozwój spójnej sieci dróg publicznych na obszarze województwa.

Dofinansowanie jednego zadania ze środków Programu nie może przekroczyć kwoty 3 mln złotych i nie może stanowić więcej niż 50% kwalifikowalnych kosztów realizacji zaplanowanych do poniesienia w roku 2018.

Zarząd

Bernard Turski - Przewodniczący Zarządu

Bernard Turski

Przewodniczący Zarządu

Starosta Kościański

Stefan Eugeniusz Stachowiak - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Stefan Eugeniusz Stachowiak

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Wicestarosta Kościański

Mirosław Stanisław Kaczmarek - Członek Zarządu

Mirosław Stanisław Kaczmarek

Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa - Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa

Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak - Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak

Członek Zarządu

Facebook Logo
Twitter Logo
Instagram Logo