V sesja Rady Powiatu - zawiadomienie

Zawiadamiamy, ze V sesja Rady Powiatu Kościańskiego odbędzie się 20 marca 2019 roku o godz. 17.00 w sali SP ZOZ w Kościanie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Powiatu.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o czynnościach podjętych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu.
 6. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2018 rok (druk nr 33).
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania oraz informacji Komendanta Powiatowego Policji o stanie porządku
  i bezpieczeństwa publicznego za 2018 r. (druk nr 34).
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu kościańskiego za 2018 r. (druk nr 35).
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały oraz podjęcie uchwały w sprawie ustalenia na 2019 rok planu dofinansowania zawodowego nauczycieli szkół i placówki oświatowej prowadzonych przez Powiat Kościański (druk nr 36).
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie w roku 2018 wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej i systemu pieczy zastępczej na rok 2019 oraz sprawozdania z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej (druk nr 38).
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały oraz podjęcie uchwały w sprawie organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym treningowym (druk nr 39).
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały oraz podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań
  i wysokości środków finansowych Państwowego  Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Kościańskiemu  na  realizację  zadań  
  z  zakresu  rehabilitacji   zawodowej  i  społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych (druk nr 40).   
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kościanie w roku 2019 w części nie objętej finansowaniem z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (druk nr 41).
 1. Rozpatrzenie projektu uchwały oraz podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2019 (druk nr 42).
 2. Rozpatrzenie projektu uchwały oraz podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego
  na lata 2019 – 2030 (druk nr 43).
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, nie stanowiących własności Powiatu Kościańskiego (druk nr 37).
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2019 rok (druk nr 44).
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały oraz podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skarg na działanie Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza
  w Nietążkowie (druk nr 45).
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały oraz podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skarg na działanie Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie (druk nr 46).
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały oraz podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie (druk nr 47).
 8. Wnioski i oświadczenia radnych.
 9. Zakończenie sesji.

Zarząd

Bernard Turski - Przewodniczący Zarządu

Bernard Turski

Przewodniczący Zarządu

Starosta Kościański

Stefan Eugeniusz Stachowiak - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Stefan Eugeniusz Stachowiak

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Wicestarosta Kościański

Mirosław Stanisław Kaczmarek - Członek Zarządu

Mirosław Stanisław Kaczmarek

Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa - Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa

Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak - Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak

Członek Zarządu

Facebook Logo
Twitter Logo
Instagram Logo