Spotkanie z przedsiębiorcami i ministrem

Starosta Kościański Bernard Turski we wtorek 30 stycznia 2018 roku spotkał się z przedsiębiorcami Ziemi Kościańskiej. Gościem spotkania była Andżelika Możdżanowska, wiceminister rozwoju, pełnomocnik rządu do spraw małych i średnich przedsiębiorstw.

Witając zebranych starosta B. Turski podziękował pani minister A. Możdżanowskiej i przedsiębiorcom za czas i udział w spotkaniu. Wyraził nadzieję, że inicjatywa ta zaowocuje wymianą informacji i poglądów, które pozwolą rządowi na lepsze zrozumienie potrzeb przedsiębiorców.

Starosta mówiąc o powiecie przedstawił ogólną charakterystykę jego gospodarki i aktualną sytuacje na rynku pracy. Wspomniał o działaniach samorządu sprzyjających  przedsiębiorczości, przede wszystkim o udzielanych dotacjach dla osób rozpoczynających działalność oraz o inicjatywach Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości. Zwracając  się do zebranych podkreślił znaczenie rozwoju małych i średnich firm dla kondycji samorządu.

Zdaniem starosty - utrzymanie szybkiego i długotrwałego wzrostu gospodarczego w naszym kraju wymaga zwiększania wielkości i efektywności inwestycji. Firmy można zachęcać, ale nie zmuszać do inwestowania – zaznaczył B. Turski.  

- Doświadczenie uczy, mówił starosta, że nie da się zastąpić inwestycji prywatnych państwowymi. Centralne sterowane prowadzi do osłabienia innowacyjności efektywności wykorzystywania zasobów  oraz utraty  konkurencyjności. Od rządu inwestorzy oczekują racjonalnego i stabilnego prawa, niezbędnego do ochrony praw własności, odpowiedniej infrastruktury technicznej, dobrej edukacji i powszechnej opieki zdrowotnej. Ręczne sterownie, alokacja kapitału i pracowników – poprzez preferencje dla arbitralnie wybranych sektorów i firm ogranicza konkurencje, zmniejsza efektywność inwestycji i hamuje wzrost. Uzasadniając swoje stanowisko starosta zachęcał do porównania  Francji i Niemiec w ostatnich 70 latach - w pierwszej – mówił - rząd miał większy wpływ na decyzje inwestycyjne, w drugiej znacznie mniejszy.  Strategia niemiecka okazała się bardziej efektywna. Uczmy się zatem od tych, którzy przetarli już szalki i korzystajmy z ich doświadczeń - apelował. Nie wszystko co się urodzi w kręgach rządowych zawsze się sprawdza, chciałbym, by efektem tego spotkania było powstanie gremium, osób, które monitorowałoby gospodarcze inicjatywy rządu dotyczące przedsiębiorców i rynek pracy.

Gość spotkania, minister A. Możdżanowska, której głównym zadaniem jest rozwój małych i średnich przedsiębiorstw przyznała, że jest niepokornym pełnomocnikiem rządu. Zależy jej na szerokich konsultacjach społecznych, których efektem będzie zmiana relacji, w której to przedsiębiorca jest partnerem rządu i samorządu.

Spotkanie w Kościanie ma na celu zdiagnozowanie potrzeb przedsiębiorców w powiecie. Spotkanie to  - podkreślała A. Możdżanowska - rozmowa i analiza opinii przedsiębiorców, jest elementem przygotowania do konsultacji regionalnych. – Muszę i chcę wiedzieć jakie mają państwo oczekiwania – mówiła. Zdaniem minister potencjał Wielkopolski nie zawsze jest doceniany z perspektywy Warszawy. Wielkopolska w jej opinii ma wyjątkowy potencjał gospodarczy i powinna być wzorcem rozwoju dla całego kraju.

Charakteryzując największe problemy przedsiębiorców minister A. Możdżanowska wskazała na bariery administracyjne, niespójne prawo, różne interpretacje przepisów prawa przez izby skarbowe i brak możliwości pozyskania środków na inwestycje. Wskazywała także na konieczność opracowania kodeksu pracownika i pracodawcy, który musi się równoważyć.

Ustawa o przedsiębiorcach tzw. konstytucja dla biznesu zdaniem minister jest fundamentem, na którym mają się opierać nowe rozwiązania administracyjne, które posłużą przedsiębiorstwom. W efekcie staną się oni partnerem administracji. Konstytucja  - w jej opinii - pozwoli m.in. na jedną linię interpretacji przepisów, zakład domniemanie uczciwości - przedsiębiorca jest uczciwy, jej zaletami są także takie rozwiązania, jak wprowadzenie działalności nierejestrowej,  a także 6 miesięczna ulga na start, a następnie 2 lata niższego Zus - u. To uwolni potencjał przedsiębiorczości.  

Minister Możdżanowska podczas spotkania - zadeklarowała pomoc i wsparcie indywidualne dla każdego przedsiębiorcy, który napotkał na barierą administracyjną. Poinformowała także, że trwają prace nad ustawą o samorządzie gospodarczym. Poprosiła o wszelkie możliwe sygnały, które posłużą rozwojowi polskiego rzemiosła. Rzemieślnicy to doświadczenie i bogactwo, którego nie można zniszczyć. Kontakt z izbami pozwoli na stworzenie dobrych rozwiązań systemowych.

Znaczącą część spotkania poświęcono na zadawanie pytań. Przedsiębiorcy mówili o problemach związanych m.in. z zatrudnianiem obcokrajowców i problemie długiego oczekiwania na zaświadczenia pozwalające na ich zatrudnianie. Poruszono także kwestię braku wsparcia i gwarancji ubezpieczenia eksportu do państw Afryki i Azji. Zastanawiano się także nad sensem zwiększania administracji w celu poprawy ściągalności podatku Vat, a także nad kosztami wprowadzenia obecnego systemu, który wymusza na małych przedsiębiorcach zatrudnienie księgowych. Mówiono także o bardzo ważnym w Wielkopolsce problemie zakupu gruntów rolnych na potrzeby rozwoju firm. W  przypadku, gdy przedsiębiorca nie jest rolnikiem a chce się rozwijać nie ma – w myśl obowiązujących dziś przepisów – prawa zakupu ziemi rolnej. Odnosząc się do tych kwestii minister mówiła m.in. o planach zakładających, że każda gmina będzie musiała posiadać plan zagospodarowania przestrzennego.  Mówiono także o braku źródeł i braku bezzwrotnych  środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, a także o braku programów na rozwój rzemiosł. Pytana o problem wysokich składek na ubezpieczenie społeczne i uzależnienie składek ZUS od zarobków, minister przyznała, że jest opracowany projekt stosownej ustawy i że trwają ostatnie wyliczenia, nie podała jednak konkretnych terminów jej uchwalania.

Na zakończenie spotkania Starosta Kościański, dziękując wszystkim za udział, zadeklarował otwartość do powołania powiatowej rady biznesu i przedsiębiorczości, która byłaby forum wymiany opinii i problemów gospodarczych.

Zarząd

Bernard Turski - Przewodniczący Zarządu

Bernard Turski

Przewodniczący Zarządu

Starosta Kościański

Stefan Eugeniusz Stachowiak - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Stefan Eugeniusz Stachowiak

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Wicestarosta Kościański

Mirosław Stanisław Kaczmarek - Członek Zarządu

Mirosław Stanisław Kaczmarek

Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa - Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa

Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak - Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak

Członek Zarządu

Facebook Logo
Twitter Logo
Instagram Logo