Rejestr BDO

Od 24 stycznia 2018 r. funkcjonuje rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami prowadzony przez marszałka województwa na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 21 ze zm.).

Rejestr jest dostępny pod adresem: www.bdo.mos.gov.pl

Organem wskazanym do prowadzenia BDO jest właściwy miejscowo marszałek województwa.

Podmioty objęte obowiązkiem złożenia wniosku o wpis do rejestru, są obowiązane do złożenia tego wniosku w terminie 6 miesięcy od dnia utworzenia rejestru i są obowiązane umieszczać numer rejestrowy na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością.

Więcej informacji na temat wprowadzenia BDO dostępnych jest na stronie internetowej Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

W związku z powyższym zezwolenia na transport odpadów, wydane przez Starostę Kościańskiego na podstawie przepisów dotychczasowych zachowują ważność na okres nie dłuższy niż do czasu upływu terminu do złożenia wniosku        o wpis do ww. rejestru (6 miesięcy od dnia utworzenia rejestru tj. do dnia 24 lipca 2018 r.) lub do dnia uzyskania wpisu do tego rejestru, w przypadku gdy wpis nastąpił w terminie wcześniejszym.

Zarząd

Bernard Turski - Przewodniczący Zarządu

Bernard Turski

Przewodniczący Zarządu

Starosta Kościański

Stefan Eugeniusz Stachowiak - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Stefan Eugeniusz Stachowiak

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Wicestarosta Kościański

Mirosław Stanisław Kaczmarek - Członek Zarządu

Mirosław Stanisław Kaczmarek

Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa - Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa

Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak - Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak

Członek Zarządu

Facebook Logo
Twitter Logo
Instagram Logo