Projekt budżetu powiatu na 2018 roku

Zarząd Powiatu Kościańskiego przygotował i przedstawił Radzie projekt budżetu na 2018 rok.

Projekt zakłada, że przyszłoroczne dochody powiatu wyniosą 84 476 107,00 złotych. Przewidywane dochody własne powiatu w wysokości 38. 719.488, 43 złotych stanowią 45,83 % budżetu. Największy udział w tej grupie dochodów mają udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu w wysokości 10.25%. Łącznie jest to kwota 17.031.611 złotych, czyli 20,16 % wszystkich dochodów ogółem.

Wydatki budżetowe zaplanowano na kwotę 86 476 107,00 złotych. Planowany niedobór, który wynosi 2.000.000 złotych zostanie sfinansowany, podobnie jak zaciągnięte w poprzednich latach zobowiązania, przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych. Zarząd Powiatu zaproponował emisje obligacji komunalnych na kwotę 4.000.000 złotych.

Podobnie jak w poprzednich latach Zarząd zaplanował szereg inwestycji. W tym roku największymi z nich były budowy dróg powiatowych, przede wszystkim na odcinku od drogi krajowej nr 5, przez Stare Oborzyska, Słonin do Czempinia wydatkowano na nie prawie 9 milionów złotych, a także budowa nowego budynku starostwa przy ulicy Gostyńskiej w Kościanie oraz remont Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w SP ZOZ w Kościanie. W przyszłym roku na wydatki majątkowe, czyli inwestycyjne Zarząd Powiatu zaplanował kwotę 25.482.205,02 złotych, czyli ponad 29 % wydatków ogółem.

Większość tej kwoty - 23.946.419 złotych zostanie przeznaczona na zakupy inwestycyjne i zadania inwestycyjne realizowane na drogach. - Będziemy kontynuować przebudowę drogi Wieszkowo – Żelazno – Stankowo oraz budowę drogi z Boguszyna do węzła S5 w Nietążkowie wraz z obwodnicą Bronikowa i Machcina. Poza tym w planach jest przebudowa drogi Kobylniki – Nowy Białcz. Na to zadanie udało się pozyskać środki z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego – wyjaśnia B. Turski, Starosta Kościański. Przy realizacji tych inwestycji powiat będzie współpracował z samorządami gmin. Łącznie pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego na drogowe i pozadrogowe zadania zaplanowano na kwotę 6. 676.286 złotych.  - W połowie listopada dowiedzieliśmy się także – dodaje starosta kościański - że nasze wnioski złożone do Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury drogowej na przebudowę dróg Słonin – Racot i Racot – Gryżyna – Nowy Dębiec znalazły się na bardzo wysokich miejscach listy rankingowej i otrzymają dofinansowanie.  

Kolejne zadania inwestycyjne to przede wszystkim inwestycje w SP ZOZ w Kościanie. Na ten cel zaplanowano kwotę 350 tys. złotych. Środki te zostaną przeznaczone m.in. na zagospodarowanie części piwnic na potrzeby nowootwartej poradni stopy cukrzycowej oraz modernizację poczekalni i pomieszczeń SOR. Kontynuowany będzie także program informatyzacji szpitala.

 - W planie budżetu na 2018 rok zapisaliśmy także wykonanie projektu budowy boiska wielofunkcyjnego przy ZSP w Nietążkowie – mówi Bernard Turski. Byłby to kolejny etap – po budowie hali przy ZSP w Kościanie oraz dofinansowaniu remontu stadionu lekkoatletycznego w Kościanie - inwestowania przez Powiat Kościański w infrastrukturę sportową.

W tym roku wykonano szereg inwestycji i remontów w domach pomocy społecznej, szczególnie w Mościszkach. W przyszłorocznym budżecie na wydatki inwestycyjne w DPS – ach zaplanowano kwotę ponad 612 tys. złotych. Pieniądze zostaną m.in. przeznaczone na zmianę systemu ogrzewania w Mościszkach. Mniejsze środki, 245 tys. złotych zaplanowano na inwestycje w starostwie. Zarząd Powiatu zaplanował, że 100 tys. złotych wyniesie rezerwa budżetowa  na wydatki i zakupy inwestycyjne.

Poza wydatkami majątkowymi projekt budżetu przewiduje wydatki bieżące na kwotę  60.993.901.97 złotych.

Największą grupę wydatków stanowią wydatki na edukację. Na ten cel, w tym na utrzymanie i funkcjonowanie szkół, zaplanowano kwotę 23.600.845 złotych, (27,27% ogółu wydatków). W budżecie na 2018 rok zaplanowano wydatki na stypendia Starosty dla studentów – kwota 117 tys. złotych i dla uczniów – kwota 110 tys. złotych.

Kolejna grupa wydatków to wydatki na pomoc społeczną. Na ten cel zaplanowano 14.969.978,07 zł. Stanowi ona 17,31% budżetu.

Zaplanowano także dotacje na zadania powierzone gminom i powiatom w wysokości 1.293.137,62 złotych. Z tych środków zostaną sfinansowane m.in: bieżące utrzymanie dróg, działalność biblioteki publicznej, kształcenie uczniów w Ośrodkach Dokształcania Zawodowego, utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez inne powiaty.

Ponadto zaplanowano 60 tys. złotych na dotacje na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich zabytków. Taką samą kwotę zaplanowano na dotacje dla spółek wodnych. Pieniądze te zostaną przekazane na melioracje.    

Przedłożony przez Zarząd Powiatu przyszłoroczny projekt budżetu Rada Powiatu Kościańskiego rozpatrzy na posiedzeniu w dniu 20 grudnia 2017 roku. 

Zarząd

Bernard Turski - Przewodniczący Zarządu

Bernard Turski

Przewodniczący Zarządu

Starosta Kościański

Stefan Eugeniusz Stachowiak - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Stefan Eugeniusz Stachowiak

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Wicestarosta Kościański

Mirosław Stanisław Kaczmarek - Członek Zarządu

Mirosław Stanisław Kaczmarek

Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa - Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa

Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak - Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak

Członek Zarządu

Facebook Logo
Twitter Logo
Instagram Logo