Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego spotkał się w sprawie „dopalaczy”

Dodano: 16 lipca 2015

W dniu 16 lipca br. w siedzibie Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego, w budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, zwołanego w trybie pilnym przez Starostę Kościańskiego.

Na spotkaniu obecni byli Starosta Kościański Bernard Turski, Wicestarosta Kościański Stefan Stachowiak, pozostali członkowie PZZK, w osobach: zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Kościanie Tomasz Toporek, Piotr Zielonka – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, Jarosław Tomaszewski – Komendant Powiatowy PSP w Kościanie, Anna Dudziak – Kierownik Wydziału Bezpieczeństwa i Zarzadzania Kryzysowego. W spotkaniu uczestniczyli także: Małgorzata Adamczak Burmistrz Śmigla, Konrad Malicki Burmistrz Gminy Czempiń, Andrzej Przybyła Wójt Gminy Kościan, zastępca Burmistrza Miasta Kościana Maciej Kasprzak, Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego Marian Zalejski, Dyrektor SP ZOZ w Kościanie Piotr Lehmann, Prokurator Rejonowy Marzena Tylińska, Komendant Straży Miejskiej w Kościanie Maciej Szymczak,  Beata Ścigała z Urzędu Miasta Kościana, Przemysław Mieloch Naczelnik wydz. kryminalnego KPP oraz lokalne media. Celem posiedzenia było omówienie problemu dramatycznej sytuacji związanej z dystrybucją i stosowaniem dopalaczy, a przede wszystkim ze skutkami jakie wywołują te substancje w ciele człowieka.

Członkowie zespołu zapoznali się z informacją Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kościanie Pana Piotra Zielonki dotyczącą akcji profilaktycznych ukierunkowanych na przestrzeganiu przed spożywaniem substancji psychoaktywnych. Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna prowadzi szereg spotkań z pedagogami, nauczycielami, rodzicami oraz młodzieżą, mających na celu przedstawienie niebezpieczeństw związanych z używaniem narkotyków oraz „dopalaczy”.

Dyrektor SP ZOZ Pan Piotr Lehmann oraz Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego Pan Marian Zalejski przedstawili informację dotyczącą hospitalizacji osób po zażyciu tychże środków w kościańskich szpitalach. W 2015 roku w wyniku zażycia tzw. „dopalaczy” hospitalizacji wymagało 8 osób w przedziale od 15 do 17 lat. Dyrektor Zalejski omówił pokrótce zachowanie oraz zaburzenia osoby, która przyjęła substancje psychoaktywną, oraz sposób leczenia osób, które wyrażą na to zgodę. Osoby, które takiej zgody nie wyrażą oraz ich stan zdrowia nie wymaga dalszej hospitalizacji wg prawa otrzymują wypis ze szpitala. 

Działania policji w powyższej sprawie przedstawił Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Kościanie Pan Tomasz Toporek. Wspomniał on, że tego typu substancje kupowane są za pośrednictwem Internetu. Na pytanie Starosty Turskiego dotyczące kontroli zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży w powiecie pod kątem posiadania różnego rodzaju substancji psychoaktywnych, odpowiedział, że wszystkie tego typu wyjazdy są kontrolowane przez komórkę organizacyjną Sekcji Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Kościanie - Zespół do Spraw Nieletnich, i jak dotąd nie odnotowano niepokojących sygnałów.

Głos zabrała także Pani Marzena Tylińska, która omówiła działania prokuratury związane z przeciwdziałaniem narkomanii, oraz zmiany ustawowe związane z karalnością przestępców.

Podczas dyskusji uczestnicy wysunęli propozycję przeprowadzenia kampanii społecznej skierowanej przede wszystkim do młodzieży przedstawiającej skutki zażywania „dopalaczy”.