Posiedzenie Rady Społecznej

W poniedziałek, 29 maja 2017 roku odbyło się posiedzenie Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie. 

Na początku posiedzenia przewodniczący Rady, Bernard Turski, Starosta Kościański podziękował za prace w Radzie pani Magdalenie Wolnej, którą w składzie Rady, na wniosek Wojewody Wielkopolskiego, zastąpił Czesław Janikowski.

W pierwszej części posiedzenia dyrektor SP ZOZ w Kościanie dr Piotr Lehmann omówił  sytuację finansową placówki w I kwartale tego roku. Poinformował Radę o realizowanych inwestycjach i o stanie realizacji kontraktu z NFZ. Przedstawił także planowane zmiany w systemie opieki zdrowotnej, mającą powstać sieć szpitali i sposób ich finansowania.

Najważniejsza informacja płynąca z posiedzenia Rady jest taka, że sytuacja finansowa SP ZOZ w Kościanie jest stabilna i pozwala na bieżąco regulować wszystkie zobowiązania. Przychody szpitala za 2016 rok zrealizowane zostały na poziomie prawie 102 % planu i zamknęły się kwotą ponad 53 milionów złotych. Koszty działalności operacyjnej za okres od stycznia do grudnia 2016 roku zostały wykonane prawie w 99 % i zamknęły się kwotą ponad 50 milionów złotych. Za 2016 rok wygenerowany został zysk w wysokości ponad 398 tysięcy złotych. Planowany zysk był na poziomie 371 tysięcy złotych. Rada Społeczna SP ZOZ w Kościanie pozytywnie  - w drodze uchwały - zaopiniowała wykonanie planu rzeczowo – finansowego za 2016 rok. Cały wypracowany zysk zostanie przeznaczony na zwiększenie funduszu zakładu SP ZOZ w Kościanie.

Ponadto Rada Społeczna pozytywnie zaopiniowała przyjęcie przez SP ZOZ w Kościanie darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego od Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Fundacja planuje przekazanie lokalizatora naczyń krwionośnych. Jest to urządzenie o wartości prawie 20 tysięcy złotych i zostanie przekazane na oddział dziecięcy.

Podsumowując ubiegły rok Rada Społeczna pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z realizacji planu inwestycyjnego. W ciągu 12 miesięcy zrealizowano inwestycje o wartości ponad 3 milionów 658 tysięcy złotych. Z czego kwota ponad 1 milion 823 tysięcy złotych została sfinansowana ze środków własnych szpitala, natomiast kwota 1 milion 835 tys. złotych pochodziła z dotacji, których szpitalowi udzielił: Powiat Kościański, Gmina Miejska Kościan, Gmina Kościan, Gmina Śmigiel i Gmina Krzywiń.

Największe ubiegłoroczne inwestycje to: modernizacja oddziału dziecięcego, noworodkowego, reumatologicznego i parteru oddziału ginekologiczno – położniczego. W ubiegłym roku została także zrealizowana przebudowa piwnic pawilonu chirurgicznego. Powstały tam pomieszczenia pomocnicze, główna szatnia szpitala i pracownie diagnostyczne. W ubiegłym roku zostało także rozbudowane awaryjne zasilanie źródła tlenu.

Rada Społeczna także pozytywnie zaopiniowała zmiany w planie inwestycyjnym na 2017 rok. W planach tych uwzględniono zakup fantoma szkoleniowego. Będzie on służył do szkoleń dla pracowników ochrony zdrowia, straży pożarnej, policji, a także uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. Planowany koszt fantoma szkoleniowego wyniesie 22 000 złotych  i zostanie dofinansowany przez Gminę Miejską Kościan (10 000 zł) oraz Powiat Kościański (5 000 zł). Pozostałą, brakującą kwotę pokryje ze środków własnych SP ZOZ w Kościanie.

Zmianie także ulegnie koszt modernizacji pomieszczeń po oddziale reumatologicznym. Powstanie tam zakład opiekuńczo-leczniczy. Koszt tych prac to 700 tysięcy złotych.

Rada Społeczna jest organem inicjującym i opiniodawczym dla Powiatu Kościańskiego oraz organem doradczym dyrektora SP ZOZ w Kościanie. W jej skład wchodzą starosta kościański, jako przewodniczący, radni rady powiatu, przedstawiciel Wojewody Wielkopolskiego. W posiedzeniach uczestniczą zaproszeni goście: dyrekcja i pracownicy SP ZOZ w Kościanie oraz przedstawiciele związków zawodowych działających przy SP ZOZ w Kościanie.

Zarząd

Bernard Turski - Przewodniczący Zarządu

Bernard Turski

Przewodniczący Zarządu

Starosta Kościański

Stefan Eugeniusz Stachowiak - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Stefan Eugeniusz Stachowiak

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Wicestarosta Kościański

Mirosław Stanisław Kaczmarek - Członek Zarządu

Mirosław Stanisław Kaczmarek

Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa - Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa

Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak - Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak

Członek Zarządu

Facebook Logo
Twitter Logo
Instagram Logo