Podsumowanie działalności SP ZOZ w latach 2006 - 2017

Dodano: 09 lutego 2018

Dyrektor Piotr Lehmann zarządza Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Kościanie od 1 września 2006 roku. Pod jego kierownictwem w kościańskiej lecznicy wprowadzano wiele zmian i usprawnień, a sam szpital stał się nowoczesną placówką.

Poniżej zmiany wprowadzone w kościańskiej lecznicy od 1 września do 28 grudnia 2018 roku (do momentu złożenia przez dyrektora Lehmana prośby o rozwiązanie umowy o pracę na stanowisku dyrektora).

Świadczenia medyczne:

■       uruchomiono oddział ortopedii i traumatologii narządu ruchu;

■       uruchomiono oddział leczenia dializ;

■       uruchomiono   nowe   poradnie   w   ramach   ambulatoryjnej   opieki   specjalistycznej: poradnię nefrologiczną, medycyny sportowej, chorób naczyń, angiologiczną;

■       wprowadzono system konsultacji wewnętrznych i zewnętrznych;

■       zebrano   silny  i  stabilny  zespół  zewnętrznych  lekarzy  dyżurujących     i   lekarzy pogotowia ratunkowego z SOR – em;

■       zebrano stabilny zespół specjalistów anestezjologii dyżurujących na OIT i bloku operacyjnym, z podwójnym zespołem lekarzy na dyżurze;

■       wprowadzono nowe metody diagnostyki i leczenia - ultrafiltrację na OIT;

■       przeniesiono oddziały rehabilitacji i reumatologii ze szpitala w Śmigłu;

■       zbudowano centralny punkt informacyjny i biuro przyjęć;

■       zbudowano nowoczesną aptekę szpitalną z wyposażeniem;

■       uzyskano kontrakt na świadczenia w ramach nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej i
pielęgniarskiej;

■       uruchomiono nowoczesne pracownie badań serca i naczyń, nadciśnienie tętniczego, neuropatii autonomicznej, zaburzeń snu i oddychania, oraz medycyny sportowej - wykonujące    badania    echokardiograficzne    w    pełnym    zakresie    (klasyczne, przezprzełykowe, stres echokardiogarfię ) diagnostyka zaburzeń snu i oddychania w oparciu o poligrafię, polisomnografię, kwalifikacja do leczenia protezą powietrzną metodą CPAP/APAP, oceny sztywności tętnic, testy pochyleniowe;

■       pozyskano Ministerialny Program Profilaktyki Raka jelita grubego od 2013 – nadal;

■       zatrudniono lekarza specjalistę chirurga biegłego w operacjach onkologicznych oraz tarczycy, pozyskano dwóch lekarzy rezydentów na oddział chirurgii;

■       pozyskano specjalistę chirurga uprawnionego do badań endoskopowych na drogach żółciowych ERCP;zatrudniono lekarza specjalistę chorób płuc do badania układu oddechowego oraz oceny badań zaburzeń snu;

■       zatrudniono  specjalistę  neurochirurga na konsultacje  i  pilne  zabiegi,  stworzono ułatwiona ścieżkę dostępu do oddziału neurochirurgii w WSZ w Lesznie;

■       utworzono system powiadamiania ratunkowego wraz z grupą szybkiego reagowania na terenie szpitala w oparciu o czuwających ratowników i zespół anestezjologiczny;

■       przeszkolono pracownika w zakresie wykonywania powyższych badań z uzyskaniem certyfikatów umiejętności wydanych przez Instytut Neurologii i Psychiatrii w Warszawie, oraz lekarzy w zakresie wykonywania badań i interpretacji tych badań;

■       uruchomiono   w   skrzydle   diagnostycznym  badania  tomograficzne   aparatem   16-rzędowym;

■       utworzono zespół interwencyjny działający w szpitalu na wezwanie, składający się z wyszkolonego zespołu ratowników oraz anestezjologów;

■       stworzono system szybkiego dostępu do AED defibrylacji.

2.   Aparatura i sprzęt medyczny:

Zakupiono:

■       nowoczesne aparaty rentgenowskie: cyfrowy ( Fundusze Unijne ) i analogowy;

■       nowoczesny aparat do mammografii;

■       nowoczesne wieże do laparoskopowych zabiegów w zakresie chirurgii;

■       nowoczesną wieżę do artroskopowych zabiegów w zakresie ortopedii;

■       nowoczesną wieżę do endoskopii górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego;

■       nowoczesne aparaty do ultrasonografii - wielofunkcyjne z opcją kolorowego Dopplera;

■       nowoczesny echokardiograf z głowicami do badań przezklatkowych dorosłych i dzieci
oraz sondą przezprzełykową, opcją stress echo;

■       wzbogacono się o cztery karetki pogotowia (jedna kupiona, druga darowizna WORD)

■       zbudowano cały system informatyczny w części białej i obsługi administracji;

■       zakupiono aparaturę do oceny ryzyka sercowo-naczyniowego, między innymi: oceny sztywności tętnic (COMPLIOR), oceny neuropatii autonomicznej, testów pochyleniowych, aparaturę do diagnostyki  i  leczenia  obturacyjnego  bezdechu sennego: 4 zestawy do poligrafii oraz dwa zestawy do polisomnografii, aparaturę
CPAP, APAP;

■       polepszono diagnostykę w ramach SOR o nowoczesny wielofunkcyjny aparat USG z opcja badań echokardiograficznych;

■       zakupiono nowoczesny aparat ultrasonograficzny dla potrzeb oddziału ginekologii i położnictwa;

■       zakupiono   nowoczesny   wielofunkcyjny   aparat   USG/Echo   dla  potrzeb   oddziału wewnętrznego;

■       podpisano umowę o dofinansowanie z funduszy unijnych wdrożenia elektronicznej dokumentacji medycznej.

3.   Infrastruktura:

■       oddano nowoczesny system zasilania energetycznego z dwustronnym dojściem, nową trafostacją i agregatem prądotwórczym;

■       oddano do użytku nowy oddział wewnętrzny;

■       oddano do użytku nowy oddział anestezjologii i intensywnej terapii;

■       oddano   do   użytku   centrum   diagnostyki   obrazowej   z   tomografią  komputerową;

■       oddano do użytku nowoczesną pracownię endoskopii przewodu pokarmowego;

■       zmodernizowano sale na ZOL – u;

■       zmodernizowano laboratorium i pracownie mikrobiologii;

■       uruchomiono dwie windy w nowym budynku, dobudowano windę zewnętrzną na oddział położniczy, wymieniono windę w starym budynku interny;

■       zbudowano i oddano do użytku nowoczesny blok operacyjny składający się z trzech sal;

■       oddano do użytku nowoczesne oddziały chirurgiczny i ortopedyczny z salami 1-2 osobowymi wyposażonymi w pełny węzeł sanitarny;

■       przejęto w użytkowanie budynek szkoły średniej w Śmigłu i zmodernizowano na poradnie specjalistyczne i rehabilitacji ogólnoustrojowej;

■       zbudowano   zintegrowane   centrum   powiadamiania   ratunkowego, którego działalność zakończono w roku 2014;

■       oddano do użytku nowy oddział dziecięcy oraz noworodkowy w większości z nowym wyposażeniem;

■       oddano do użytku kolejne pracownie diagnostyczne w piwnicach nowego obiektu;

■       oddano do użytku nowe archiwum z możliwością wieloletniego rozbudowywania;

■       oddano do użytku salę edukacyjną dla potrzeb szkolenia w zakresie profilaktyki pacjentów;

■       uruchomiono barek szpitalny;

■       sprzedano budynki mieszkalne oraz działki najemcom przy ulicy Bączkowskiego;

■       sprzedano budynek po starym szpitalu w Śmigłu;

■       zmodernizowano oddział reumatologii, ginekologii, zakład opiekuńczo leczniczy.

4.   Jakość:

■       zbudowano politykę jakości;

■       uzyskano certyfikat ISO;

■       podniesiono poziom satysfakcji pacjentów;

■       uzyskano certyfikat   z Centrum Monitorowania Jakości spełniając 88% standardów Ministerstwa Zdrowia 27 listopada 2015 r.;

■       podjęto  decyzje  o  polityce jakości  środowiska,  higieny  i  bezpieczeństwa  oraz informatyzacji;

■       po raz drugi szpital zdobył zaszczytne I miejsce w Wielkopolsce jako najbardziej przyjazny szpital pacjentowi w roku 2014, 2015 oraz III miejsce w 2016 r.;

■       stworzono system edukacji pacjenta - akademia pacjenta;

■       stworzono system oceny i monitorowania ryzyka;

■       zbudowano strategię rozwoju szpitala;

■       stworzono system prognozy finansowej i oceny ryzyka finansowego.

5.   Personel:

■       załagodzono strajki, spory zbiorowe;

■       zatrudniono wysokospecjalistyczną kadrę medyczną;

■       zintegrowano środowisko pracownicze;

■       wprowadzono system szkoleń wewnętrznych;

■       wprowadzono system szkoleń z udziałem psychologów dotyczące kontaktów;

■       wprowadzono ocenę satysfakcji personelu – ankiety.

6.    Bezpieczeństwo:

■       opracowano system zabezpieczenia danych osobowych oraz całej  infrastruktury Informatycznej, powołano ADI, IDO;

■       opracowano procedury zachowania się podczas sytuacji zagrożenia;

■       przeprowadzono ćwiczenia służb ratowniczych na okoliczność: wypadku masowego, pożaru w szpitalu, zdarzenia ze skażeniem chemicznym;

■       polepszono dostęp do zabiegów resuscytacyjnych poprzez rozmieszczenie w odległych miejscach automatycznych defibrylatorów;

■       zwiększono liczbę punków z pełnym monitorowaniem.

7.   Komunikacja:

■       cykliczne zebrania informacyjne dyrektora z całą załogą, oraz radą pracowników;

■       stworzenie wewnętrznego systemu informatycznego – intranet;

■       system powiadamiania ratunkowego na terenie ZOZ- u.

8.    Finanse

Przez optymalne gospodarowanie poprawiono istotnie wynik finansowy, który w ostatnich latach był dodatni pomimo dużych inwestycji i zakupu środków trwałych.