Pieniądze na zabytki

Dodano: 30 marca 2017

Rada Powiatu Kościańskiego na ostatniej sesji, która odbyła się 29 marca 2017 roku, podjęła uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków niestanowiących własności Powiatu Kościańskiego.

Dotacje na łączną kwotę 60 000 złotych otrzyma sześć podmiotów. Stadninie Koni „Racot” przyznana została dotacja w wysokości 10 000 złotych na prowadzenie robót budowlanych przy lodowni w Gryżynie. Zbigniew Basiura i Justyna Lewińska na prace remontowe dachu budynku mieszkalnego w Racocie otrzymają 10 000 złotych. Parafia pw. Wniebowzięcia NMP w Starym Gołębinie na prace konserwatorskie lewego ołtarza bocznego w kościele otrzyma 13 000 złotych, natomiast parafia pw. św. Mikołaja w Bonikowie na impregnację kościoła otrzyma 10 000 złotych. Również 10 000 złotych przyznano Gminie Śmigiel na roboty budowlano – remontowe przy poewangelickiej kaplicy cmentarnej w Śmiglu. Poza tym kwotę 7 000 złotych przyznano Opactwu Benedyktynów w Lubiniu na ekspertyzę dendrologiczną oraz prace pielęgnacyjno – zabezpieczające przy zabytkowym drzewostanie w otoczeniu Opactwa.

Wnioski o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków niestanowiących własności Powiatu Kościańskiego można było składać do Zarządu Powiatu Kościańskiego do 15 lutego 2017 roku.

Dotacja może zostać udzielona w wysokości do 50% nakładów koniecznych na wykonanie prac
konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru. W szczególnych okolicznościach, jeśli zabytek posiada wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub naukową lub jeśli stan zachowania zabytku wymaga niezwłocznego podjęcia prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku, dotacja może być udzielona do wysokości 100% nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót.