Nieodpłatna pomoc prawna - zmiana lokalizacji w Krzywiniu

Dodano: 25 marca 2016

Informujemy, że od dnia 29 marca 2016 r. nieodpłatna pomoc prawna w Krzywiniu udzielana będzie w Punkcie Konsultacyjnym Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy ul. Poprzecznej 2 od wtorku do piątku w godzinach od 7.00 do godz. 11.00.

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej:

- której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o pomoc zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia, po przedłożeniu oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia,

- która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, po przedłożeniu ważnej Karty Dużej Rodziny,

- która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie o kombatantach oraz niektórych innych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, po przedłożeniu zaświadczenia,

- która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, po przedłożeniu ważnej legitymacji weterana albo weterana poszkodowanego,

- która nie ukończyła 26 lat, po przedłożeniu dokumentu stwierdzającego tożsamość,

- która ukończyła 65 lat, po przedłożeniu dokumentu stwierdzającego tożsamość,

- która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty, po złożeniu oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z tych okoliczności.

 

 Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

- poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach,

- wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego,

- udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym  się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,

- sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądwoadministracyjnym.

 

Pomoc prawna nie obejmuje spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego oraz związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

 

 

Numer punktu

 

Lokalizacja

 

Dni i godziny otwarcia

Udzielający nieodpłatnej pomocy prawnej

 

1

 

 

Urząd Gminy

w Czempiniu

ul. 24 Stycznia 25

 

poniedziałek od godz. 14.00
do godz. 18.00

wtorek od godz. 7.00 do godz. 11.00

czwartek od godz. 11.00 do godz. 15.00

 

 

 

adwokat

 

Punkt Konsultacyjny

w Krzywiniu

ul. Poprzeczna 2

 

środa od godz. 7.00 do godz. 11.00

piątek od godz. 7.00 do godz. 11.00

 

radca prawny adwokat

 

2

 

Centrum Kultury

w Śmiglu

ul. Kościuszki 20

 

poniedziałek od godz. 13.00
do godz. 17.00

środa  od godz. 10.00 do godz. 14.00

piątek od godz. 13.00 do godz. 17.00

 

 

radca prawny

 

Punkt Konsultacyjny

w Krzywiniu

ul. Poprzeczna 2

 

 

wtorek od godz. 7.00 do godz. 11.00

czwartek od godz. 7.00 do godz. 11.00

 

radca prawny

adwokat

 

3

 

 

Punkt prowadzony przez organizację pozarządową - Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Wsparcie, Informacja, Rozwój” Ligota 28c/1, 56-200 Góra

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

w Kościanie

ul. Gostyńska 38

 

 

 

od poniedziałku do piątku

w godzinach od 9.00 do 13.00

 

adwokat

aplikant radcowski