Nieodpłatna pomoc prawna

Dodano: 02 lutego 2016

Nieodpłatna pomoc prawna na terenie Powiatu Kościańskiego udzielana jest w trzech punktach nieodpłatnej pomocy prawnej, w tym jednym prowadzonym przez organizację pozarządową.

 Lokalizacja oraz harmonogram działania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Kościańskim 

 

Numer punktu

 

Lokalizacja

 

Dni i godziny otwarcia

Udzielający nieodpłatnej pomocy prawnej

 

1

 

 

Urząd Gminy w Czempiniu

ul. 24 Stycznia 25


 

poniedziałek od godz. 14.00 do godz. 18.00

wtorek od godz. 7.00 do godz. 11.00

czwartek od godz. 11.00 do godz. 15.00

 

 

adwokat

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywiniu

ul. Generała Chłapowskiego 34

 

pon. od godz. 12.00 do godz. 16.00

wtorek od godz. 11.00 do godz. 15.00

 

radca prawny

 

2

 

Centrum Kultury w Śmiglu

ul. Kościuszki 20

 

 

poniedziałek od godz. 13.00 do godz. 17.00

środa  od godz. 10.00 do godz. 14.00

piątek od godz. 13.00 do godz. 17.00

 

radca prawny

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywiniu

ul. Generała Chłapowskiego 28

 

wtorek od godz. 7.00 do godz. 11.00

czwartek od godz. 7.00 do godz. 11.00

 

radca prawny

adwokat

 

3

 


Punkt prowadzony przez organizację pozarządową - Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Wsparcie, Informacja, Rozwój” Ligota 28c/1, 56-200 Góra

 


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie

ul. Gostyńska 38


od poniedziałku do piątku

w godzinach od 9.00 do 13.00

 

adwokat

aplikant radcowski

 Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej:

·której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o pomoc zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia po przedłożeniu oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia,

·która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny po przedłożeniu ważnej Karty Dużej Rodziny,

·która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie o kombatantach oraz niektórych innych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego po przedłożeniu zaświadczenia,

·która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego po przedłożeniu ważnej legitymacji weterana albo weterana poszkodowanego,

·która nie ukończyła 26 lat po przedłożeniu dokumentu stwierdzającego tożsamość,

·która ukończyła 65 lat po przedłożeniu dokumentu stwierdzającego tożsamość,

·która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty po złożeniu oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z tych okoliczności.

 Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

· poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach,

· wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego,

· udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym  się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,

·sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądwoadministracyjnym.

Pomoc prawna nie obejmuje spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego oraz związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.