NAUCZYCIELE MIANOWANI

Dodano: 28 sierpnia 2015

W piątek, 28 sierpnia 2015 roku nauczyciele odebrali z rąk Bernarda Turskiego Starosty Kościańskiego akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. W uroczystości, która odbyła się w Starostwie Powiatowym w Kościanie uczestniczyli także: Wicestarosta Kościański Stefan Stachowiak oraz Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej Aleksander Sowa.

Serdecznie Paniom gratuluję i jestem przekonany, że tytuł nauczyciela mianowanego jest kolejnym, ale nie ostatnim krokiem w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych – powiedział Starosta Bernard Turski. Mam też nadzieję, że powiedzenie „takie będą Rzeczypospolite jakie ich młodzieży chowanie” będzie zawsze przyświecało Paniom podczas pracy zawodowej. – kontynuował.

Przed otrzymaniem aktu awansu z rąk Starosty Kościańskiego nauczycielki złożyły przewidziane Kartą Nauczyciela ślubowanie:

„Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.” Panie ślubowanie zakończyły słowami „Tak mi dopomóż Bóg”.

W tym roku akt awansu z rąk Starosty otrzymały:

• Katarzyna Maciejczak

• Agnieszka Konieczna

• Nadia Hampelska

• Barbara Kaczmarek

• Izabela Szaflińska

• Joanna Graf – Denisewicz

• Aneta Łukowiak

Wszystkie nauczycielki pracują w Zespole Szkół Specjalnych im. M. Konopnickiej w Kościanie

Każda z nauczycielek, która otrzymała akt nadania musiała zdać egzamin. Rozpoczynał się on prezentacją, w czasie której nauczycielki przedstawiły swój dorobek zawodowy. Następnie odpowiadały na pytania zadawane przez członków Komisji, dotyczyły one części prezentacji nauczyciela, metod pracy dydaktyczno-wychowawczej, rozwoju zawodowego i przepisów prawa związanych z oświatą. Całość egzaminu podlegała ocenie punktowej – każdy z członków Komisji mógł przyznać od 0 do 10 punktów. Na podstawie liczby punktów przyznanych przez poszczególnych członków Komisji oblicza się średnią arytmetyczną. Nauczyciel zdaje egzamin jeżeli uzyskana przez niego średnia wynosi co najmniej 7. Po zdanym egzaminie otrzymuje się zaświadczenie potwierdzające zdanie egzaminu przed komisją egzaminacyjną.

 

 

Nieczynna elektroniczna rejestracja kolejkowa

Szanowni Państwo, informujemy, że nie działa elektroniczny system rejestracji kolejkowej do rezerwacji wizyt przy rejestracji pojazdów. Prosimy z niego w najbliższym czasie nie korzystać. Rezerwacje nie będą realizowane.