Kwalifikacja wojskowa w powiecie kościańskim

Dodano: 13 stycznia 2017

Kwalifikacja wojskowa na terenie powiatu kościańskiego zostanie przeprowadzona w dniach od 30 stycznia 2017 r. do 22 lutego 2017 r. w godz. od 700 do 1530 w budynku przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie (sala nr 103).

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 września 2016 roku w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2017 r., do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się mężczyzn urodzonych w roku 1998 i urodzonych w latach 1993-1997, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej oraz osoby urodzone w latach 1996 i 1997, które:

a)      zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

b)      zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej.

Ponadto będą wzywane kobiety urodzone w latach 1993-1998, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2016/2017 kończą naukę
w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się również osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

 

Podstawę wezwania do kwalifikacji wojskowej stanowi Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2017 r. na terenie województwa wielkopolskiego. Każda osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej otrzyma wezwanie – z terminem kwalifikacji wojskowej - od burmistrza/wójta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

 

Przypominamy, że osoby stawiające się po raz pierwszy do kwalifikacji wojskowej winne są przedstawić następujące dokumenty:

-          dowód osobisty,

-          1 fotografię o wymiarach 3x4 cm bez nakrycia głowy,

-          zaświadczenie o pobieraniu nauki lub świadectwo jej ukończenia,

-          potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji w przypadku wprowadzenia takiego obowiązku,

-          posiadane dokumenty lekarskie dotyczące stanu zdrowia.