Konkurs na stanowisko głównego księgowego w Ośrodku Wsparcia

Dodano: 19 czerwca 2019

Kierownik Ośrodka Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Kościanie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze głównego księgowego w Ośrodku Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Kościanie.

Wymagania niezbędne:

1) posiadanie obywatelstwa polskiego,

2) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3) spełnia jeden z poniższych warunków:

- wykształcenie wyższe ekonomiczne oraz co najmniej 3-letnia praktyka w księgowości,

- wykształcenie średnie, policealne lub pomaturalne ekonomiczne oraz co najmniej 6-letnia praktyka w księgowości,

- wpis do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

- certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów,

4) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5) nieposzlakowana opinia

 

Wymagania dodatkowe:

1) znajomość programów finansowo -księgowych,

2) znajomość prawa z zakresu finansów publicznych,

3) znajomość zagadnień płacowych i ubezpieczeniowych,

4) znajomość zasad rachunkowości,

5) znajomość zasad finansowania pomocy społecznej zwłaszcza ośrodków wsparcia,

6) dokładność, staranność, umiejętności analityczne,

7) odpowiedzialność, komunikatywność, kreatywność, umiejętność pracy w zespole,

8) nastawienie na własny rozwój i podnoszenie kwalifikacji,

9) wysoka kultura osobista.

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1) realizacja zadań w zakresie rachunkowości budżetowej, ewidencji i sprawozdawczości zgodnie z obowiązujący mi przepisami,

2) dokonywanie przelewów drogą elektroniczną,

3) prowadzenie rozliczeń bankowych,

4) sprawdzanie dokumentów pod względem formalno-rachunkowym oraz prawidłowości udzielania zamówień publicznych,

5) sprawdzanie dokumentów pod względem formalno-rachunkowym oraz prawidłowości rozliczania środków z dotacji,

6) prowadzenie spraw dotyczących wynagrodzeń, w tym prowadzenie spraw podatkowych, z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz statystycznych,

7) przygotowywanie propozycji zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych we współpracy z głównym księgowym,

8) doskonalenie metod pracy.

 

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

Praca administracyjno-biurowa, siedząca, wykonywana w siedzibie  Ośrodka Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Kościanie, w budynku przy ul. Gostyńskiej 52. Stanowisko pracy związane jest z pracą na komputerze. Praca jednozmianowa w 1/2 wymiarze czasu pracy (po dodatkowych uzgodnieniach istnieje możliwość zatrudnienia na cały etat).

 

Proponowany termin zatrudnienia – 1 września 2019 r.

 

Wymagane dokumenty:

1) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

2) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

3) kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, umiejętności, uprawnienia,

4) oświadczenie kandydata, że korzysta z pełni praw publicznych, posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz że nie był prawomocnie skazany wyrokiem sądu za umyślne

przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne  przestępstwo skarbowe,

5) kandydat może dołączyć list motywacyjny i cv.

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na wolne stanowisko urzędnicze księgowego w Ośrodku Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Kościanie" w terminie do dnia 24 czerwca 2019 r. godz. 15.00 w siedzibie Ośrodka Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Kościanie, ul. Gostyńska 52, 64 - 000 Kościan. Ostateczny termin złożenia ofert mija w dniu 24 czerwca 2019 r. o godz. 15.00. Dotyczy to również ofert przekazanych w formie przesyłek pocztowych, gdzie termin zachowany zostanie zgodnie z doręczeniem, nie nadaniem przesyłki w placówce pocztowej.  Aplikacje niespełniające wymagań formalnych, niekompletne lub złożone po upływie terminu nie będą rozpatrywane.

 

 

WIĘCEJ INFORMACJI W BIP-ie