Kierowanie dzieci i młodzieży z terenu powiatu na badania specjalistyczne do PPP

Zmiany w zasadach świadczenia pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla dzieci z autyzmem w tym zespołem Aspergera

W roku 2021 pomoc psychologiczno – pedagogiczna dla dzieci z autyzmem w tym z Zespołem Aspergera uczęszczających do przedszkoli, szkół lub placówek mających siedzibę na terenie Powiatu Kościańskiego oraz nieuczęszczających do przedszkoli, szkół i placówek, a  zamieszkałych na terenie Powiatu Kościańskiego świadczona będzie przez Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną w Lesznie, 64-100 Leszno, ul. Bolesława Chrobrego 15, tel. 65 529 30 35.

Wniosek o badanie oraz zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza psychiatrę rodzice/prawni opiekunowie dziecka składają bezpośrednio w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Lesznie. Dokumenty można składać osobiście, za pośrednictwem poczty lub w formie skanów, pocztą elektroniczną (oryginały należy dostarczyć w dniu badania). W odpowiedzi na wniosek Poradnia informuje rodziców/prawnych opiekunów o terminie badania.

Załączniki:

Wniosek o badanie/terapię /konsultacje

Zaświadczenie lekarskie o niepełnosprawności dziecka/ucznia