Wybrano nowe prezydium Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

Dodano: 30 września 2016

W środę, 29 września 2016 roku, wybrano nowe prezydium Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych. Przewodniczącą została Barbara Łakoma, inspektor Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Kościanie, wiceprzewodniczącą Maria Kornelia Wojciechowska – Witaszak z okręgu wielkopolskiego Polskiego Związku Niewidomych. Na stanowisko sekretarza wybrano Barbarę Kuderską, kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Śmiglu.

W spotkaniu udział wziął także starosta Bernard Turski, który powiedział, że im społeczeństwo jest bardziej rozwinięte, tym większą opieką obdarza ludzi, którzy tego potrzebują. Dziękując członkiniom Rady za ich pracę na rzecz osób niepełnosprawnych, zauważył, że ich działania świadczą o tym, że nasze społeczeństwo rozwija się w sposób odpowiedni, bo potrzeby osób niepełnosprawnym nie pozostają niezauważone.

Kadencja Rady trwa cztery lata, natomiast prezydium wybiera się na okres roku spośród członków Rady zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady.

Podczas spotkania Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych omówiono i  zaopiniowano projekt Programu wspierania osób niepełnosprawnych w powiecie kościańskim na lata 2016 – 2020. Konieczność uchwalenia tego Programu wynika z zapisów Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016 – 2020 i należy do kompetencji Rady Powiatu Kościańskiego.

Powiatowe Rady Społeczne ds. osób Niepełnosprawnych składają się z 5 osób powoływanych spośród przedstawicieli działających na terenie danego powiatu organizacji pozarządowych, fundacji oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego. Do zakresu działań Rady należy m.in.: inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, realizacji praw osób niepełnosprawnych, opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych, ocena realizacji programów, opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez rade powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Kościańskim powołana została zarządzeniem nr 39/15 z dnia 24.08.2015 r. W jej skład weszły: Maria Kornelia Wojciechowska – Witaszak – Zarząd Koła Polskiego Związku Niewidomych, Bożena Lewińska – kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie, Aleksandra Ślotała – dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywiniu, Barbara Kuderska – kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Śmiglu oraz Barbara Łakoma - inspektor Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Kościanie.