Stowarzyszenie z absolutorium

W poniedziałek, 12 czerwca 2017 roku w Ośrodku Wspierania Przedsiębiorczości odbyło się walne zebranie członków Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie. 

W zebraniu, któremu przewodniczył Bernard Turski - prezes Stowarzyszenia, brali udział członkowie, przedstawiciele poszczególnych gmin i powiatu.

Po powołaniu prezydium zebrania, wybrano Komisję Mandatowo-Skrutacyjną i Komisję Uchwał. Zgodnie z porządkiem obrad przedstawiono sprawozdania: zarządu Stowarzyszenia, biura Stowarzyszenia oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Po dyskusji zaproponowane uchwały zostały przyjęte. Podczas spotkania zatwierdzono również sprawozdanie finansowe SWP w Kościanie za 2016 rok.

Członkowie stowarzyszenia jednogłośnie udzielili absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za rok 2016.

Ponadto ustalono składkę członkowską na 2018 rok. Kwota składki zostanie utrzymana na dotychczasowym poziomie. Ostatnim, omawianym punktem zebrania było zatwierdzenie budżetu Stowarzyszenia na 2017 rok. 

Zarząd

Bernard Turski - Przewodniczący Zarządu

Bernard Turski

Przewodniczący Zarządu

Starosta Kościański

Stefan Eugeniusz Stachowiak - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Stefan Eugeniusz Stachowiak

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Wicestarosta Kościański

Mirosław Stanisław Kaczmarek - Członek Zarządu

Mirosław Stanisław Kaczmarek

Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa - Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa

Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak - Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak

Członek Zarządu

Facebook Logo
Twitter Logo
Instagram Logo