Nieodpłatna pomoc prawna

W 2017 r. na terenie Powiatu Kościańskiego udzielana będzie nieodpłatna pomoc prawna w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej usytuowanych w następujących lokalach oraz w dniach i godzinach:

Urzędzie Gminy w Czempiniu przy ul. 24 Stycznia 25:

- poniedziałek od godz. 14.00 do godz. 18.00

- wtorek od godz. 7.00 do godz. 11.00

- czwartek od godz. 11.00 do godz. 15.00


Punkcie Konsultacyjnym w Krzywiniu przy ul. gen. Chłapowskiego 34:

-poniedziałki od godz. 12.00 do godz. 16.00

- wtorki od godz. 11.00 do godz. 15.00

 

Centrum Kultury w Śmiglu przy ul. Kościuszki 20:

- środa od godz. 10.00 do godz. 14.00

- piątek od godz. 13.00 do godz. 17.00

 

Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie przy ul. Gostyńskiej 38:

powierzonym do prowadzenia przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Wsparcie, Informacja, Rozwój”
Ligota 28c/1, 56-200 Góra

- od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 13.00


Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kościanie przy ul. Kościelnej 5a:

- od środy do piatku od godz. 14.00 do godz. 18.00


 Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

- poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach,

- wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego,

- udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym  się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,

- sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądwoadministracyjnym.

Pomoc nie będzie obejmowała spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego oraz związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do rozpoczęcia tej działalności.


Nieodpłatną pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:

- osoby, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej i wobec której nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia po przedłożeniu oryginału albo odpisu tej decyzji lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia i złożeniu oświadczenia,

- osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny po przedłożeniu ważnej Karty Dużej Rodziny,

- kombatanci po przedłożeniu zaświadczenia, o którym mowa w ustawie o kombatantach oraz niektórych innych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,

- weterani po przedłożeniu ważnej legitymacji weterana albo weterana poszkodowanego,

- osoby, które nie ukończyły 26 lat po przedłożeniu dokumentu stwierdzającego tożsamość,

- osoby, które ukończyły 65 lat po przedłożeniu dokumentu stwierdzającego tożsamość,

- kobiety w ciąży,

- zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną po złożeniu oświadczenia.

Zarząd

Bernard Turski - Przewodniczący Zarządu

Bernard Turski

Przewodniczący Zarządu

Starosta Kościański

Stefan Eugeniusz Stachowiak - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Stefan Eugeniusz Stachowiak

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Wicestarosta Kościański

Mirosław Stanisław Kaczmarek - Członek Zarządu

Mirosław Stanisław Kaczmarek

Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa - Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa

Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak - Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak

Członek Zarządu

Facebook Logo
Twitter Logo
Instagram Logo