Kurs biurowy z obsługą kasy fiskalnej i obsługą komputera dla średniozaawansowanych

Dodano: 05 października 2015

Powiatowy Urząd Pracy w Kościanie zaprasza instytucje szkoleniowe, posiadające aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy, do złożenia w terminie do dnia 09.10.2015 r. propozycji szkoleniowej na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia grupowego – „Kurs biurowy z obsługą kasy fiskalnej i obsługą komputera dla średniozaawansowanych” dla 10 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kościanie.

Szkolenie musi rozpocząć się w miesiącu październiku i zakończyć w listopadzie roku 2015.

Szkolenie musi obejmować 210 godzin, przypadających na jednego uczestnika szkolenia.

Szkolenie musi być realizowane według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu.

Szkolenie musi zostać zorganizowane w Kościanie.

W cenę szkolenia należy wliczyć kategorie:

- materiałów szkoleniowych,

- ciepłe i zimne napoje, ciasteczka.

Zlecenie zorganizowania i przeprowadzenia ww. szkolenia zostanie dokonane na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) to jest bez stosowania przepisów ustawy.

Propozycje szkoleniowe proszę składać wyłącznie na załączonym formularzu ofertowym wraz z programem szkolenia opracowanym z wykorzystaniem standardów kwalifikacji zawodowych i modułowych programów szkoleń zawodowych, który musi zawierać:

- nazwę i zakres szkolenia,

- czas trwania i sposób organizacji szkolenia,

- wymagania wstępne dla uczestników szkolenia,

- cele szkolenia,

- plan nauczania określający tematy zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar, z  uwzględnieniem w miarę   potrzeby, części teoretycznej i części praktycznej,

- opis treści szkolenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych,

- wykaz literatury oraz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych,

- przewidziane sprawdziany i egzaminy.

 Złożenie propozycji szkoleniowej nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego i nie wymaga odpowiedzi ze strony Powiatowego Urzędu Pracy w Kościanie. Zaproszenie do składania propozycji szkoleniowej nie jest ogłoszeniem o zamówienie publiczne. Wybrany zostanie wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę za przeprowadzenie szkolenia. W przypadku braku jakiegokolwiek załącznika propozycja szkoleniowa nie będzie rozpatrywana.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (65) 512-10-55.

Załączniki:

Formularz propozycji szkoleniowej.

 

 

Nieczynna elektroniczna rejestracja kolejkowa

Szanowni Państwo, informujemy, że nie działa elektroniczny system rejestracji kolejkowej do rezerwacji wizyt przy rejestracji pojazdów. Prosimy z niego w najbliższym czasie nie korzystać. Rezerwacje nie będą realizowane.