Kończy się kadencja członków Rady Nadzorczej SFPK Sp. z o.o.

Kończy się kadencja członków Rady Nadzorczej SFPK Sp. z o.o., w związku z czym Zgromadzenie Wspólników wybierze nowych członków Rady Nadzorczej.

Zgodnie z § 17 ust. 3 Umowy Spółki „członkiem Rady Nadzorczej musi zostać: jeden kandydat zgłoszony przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), jeden zgłoszony przez Stowarzyszenie Kupców Ziemi Gostyńskiej i jeden zgłoszony przez jednostkę samorządu terytorialnego”.

Kandydat na członka Rady Nadzorczej musi spełniać wymogi określone w Ustawie z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

Ponadto zgodnie z art. 7 ust 1 i 2, art 4 pkt 40 oraz art 8 pkt 38 ustawy z dnia 18 października 2006 roku o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa Państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (tekst jednolity Dz. U. 2007 Nr 63, poz 425 z późniejszymi zmianami) osoby urodzone przed 01.08.1972 roku, a kandydujące na członków Rady Nadzorczej, podlegają obowiązkowi lustracyjnemu zgodnie z rygorami w/w ustawy.

Skład Rady Nadzorczej ustali Zgromadzenie Wspólników na posiedzeniu w dniu 28.06.2017 r.

Zarząd

Bernard Turski - Przewodniczący Zarządu

Bernard Turski

Przewodniczący Zarządu

Starosta Kościański

Stefan Eugeniusz Stachowiak - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Stefan Eugeniusz Stachowiak

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Wicestarosta Kościański

Mirosław Stanisław Kaczmarek - Członek Zarządu

Mirosław Stanisław Kaczmarek

Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa - Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa

Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak - Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak

Członek Zarządu

Facebook Logo
Twitter Logo
Instagram Logo