wersja kontrastowa
Mapa serwisu

Witamy na stronie Powiatu

Bernard TurskiStarosta Kościański Bernard Turski

Wybrane galerie

Powiatowy Urząd Pracy

Dane teleadresowe:
ul. Ks. Prymasa Wyszyńskiego 8, 64-000 Kościan
tel. (65) 512 10 55, (65)  512 14 40
e-mail: poks@praca.gov.pl

Aktualne informacje dot. bieżącej działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Kościanie znajdują się na portalu społecznościowym Facebook pod adresem https://www.facebook.com/PUPKoscian


Powiatowy Urząd Pracy czynny jest w godzinach:

poniedziałek:
8.00 – 16.00

wtorek - piątek:
7.00 – 15.00

Dyrektor: Ewa Beba

 

Wydziały:
• Wydział Organizacyjno-Prawno-Administracyjny
• Centrum Aktywizacji Zawodowej
• Wydział Instrumentów Rynku Pracy
• Wydział Informacji, Ewidencji i Świadczeń
• Wydział Finansowo- Księgowy

I. Informacja o ofertach pracy

 

II.  Zgłoszenie oferty pracy przez pracodawcę

III.  Rejestracja bezrobotnych oraz poszukujących pracy przez Internet

Na stronie www.praca.gov.pl można dokonać rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kościanie lub uzgodnić przez Internet termin zgłoszenia do rejestracji. Aby skorzystać z powyższych form rejestracji konieczne jest posiadanie adresu e-mail oraz wypełnienie ankiety dostępnej na stronie www.praca.gov.pl po wybraniu zakładki „zgłoszenie do rejestracji”, na podstawie której ustalony zostanie status osoby na rynku pracy (ustalone zostanie czy osoba spełnia warunki do uzyskania statusu osoby bezrobotnej czy poszukującej pracy). Następnie należy wypełnić wniosek w postaci formularza elektronicznego podając poniższe dane:

 • dane osobowe i adresowe,
 • posiadane kwalifikacje (wykształcenie, zawody, uprawnienia, umiejętności, języki obce),
 • stopień niepełnosprawności (jeżeli dotyczy),
 • okresy zatrudnienia oraz inne okresy mające wpływ na prawo do zasiłku,
 • informacje o członkach rodziny,
 • preferencje dotyczące pracy.

 

Wymagania techniczne do obsługi portalu praca.gov.pl:

 • komputer lub inne urządzenie współpracujące z przeglądarkami internetowymi: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome
 • połączenie z Internetem.
 • posiadanie własnego konta e-mail
 • zainstalowana przeglądarka internetowa:
  • Internet Explorer,
  • Mozilla Firefox,
  • Google Chrome.
 • dla osób korzystających z podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego e-PUAP: w przeglądarkach Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome powinny być włączone wszystkie wtyczki niezbędne do skorzystania z podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego e-PUAP
 • zainstalowana aktualna aplikacja Java Runtime Environment
 • wyłączony program Adblock.

 Rejestracja w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kościanie

 1. Aby dokonać rejestracji elektronicznej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kościanie niezbędne jest posiadanie bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP. Informacje na temat profilu zaufanego ePUAP można uzyskać pod adresem: http://epuap.gov.pl/wps/portal/E2_ProfilZaufany.  
 2. Do wniosku o dokonanie rejestracji konieczne jest dołączenie wszystkich zeskanowanych dokumentów niezbędnych do rejestracji.
 3. Po wprowadzeniu danych, dołączeniu zeskanowanych dokumentów i złożeniu oświadczeń wniosek należy podpisać podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym ePUAP lub podpisem osobistym weryfikowanym za pomocą ważnego certyfikatu podpisu osobistego.
 4. Dniem rejestracji jest data złożenia (w formie elektronicznej) podpisanego wniosku  i załączonych do wniosku zeskanowanych dokumentów oraz zaakceptowania treści oświadczeń na stroniewww.praca.gov.pl.
 5. Po dokonaniu rejestracji elektronicznej osoba zarejestrowana jest zobowiązana do zgłoszenia się w wyznaczonym terminie. Wizyta u pośrednika pracy dla osób z prawem do zasiłku wyznaczona zostanie w ciągu 7 dni, natomiast dla osób bez prawa do zasiłku w ciągu 30 dni od dnia zarejestrowania. O terminie wizyty osoba zarejestrowana zostanie poinformowana za pośrednictwem konta zweryfikowanego w portalu www.praca.gov.pl, listownie lub telefonicznie.
 6. W przypadku braku któregokolwiek z dokumentów niezbędnych do rejestracji w formie elektronicznej należy skorzystać z opcji zgłoszenia do rejestracji w powiatowym urzędzie pracy (umówienia przez Internet terminu rejestracji w urzędzie)

Zgłoszenie do rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kościanie (w celu uzgodnienia terminu rejestracji):

 1. W przypadku wybrania: „Zgłoszenie do rejestracji w powiatowym urzędzie pracy” zostanie wyznaczona data wizyty w urzędzie, w celu potwierdzenia wprowadzonych danych oraz dostarczenia wszystkich niezbędnych dokumentów.
 2. Zgłoszenie się do rejestracji przez Internet w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kościanie nie wymaga podpisania wniosku w postaci formularza bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP lub podpisem osobistym weryfikowanym za pomocą ważnego certyfikatu podpisu osobistego.
 3. Do wniosku o dokonanie rejestracji należy dołączyć wszystkie zeskanowane dokumenty niezbędne do rejestracji. Dokumenty niezbędne do rejestracji należy następnie przedstawić podczas wizyty w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kościanie.
 4. Dniem rejestracji jest data wizyty w urzędzie i złożenia wymaganych oświadczeń - status bezrobotnego lub poszukującego pracy zostanie przyznany po poświadczeniu przez bezrobotnego lub poszukującego pracy własnoręcznym podpisem prawdziwości danych i oświadczeń zamieszczonych w karcie rejestracyjnej w wyznaczonym dniu rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kościanie.

I.  Wzory dokumentów – dla pracodawcy

Lp.

Opis dokumentu

Dokument

1.

Zgłoszenie oferty pracy

Pobierz

2.

Wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu

Pobierz

3.

Lista obecności – staż (algorytm)

Pobierz

4.

Lista obecności – POWER

Pobierz

5.

Wniosek o wyrażenie zgody na zorganizowanie prac interwencyjnych

Pobierz

6.

Informacja o pomocy publicznej de minimis

Pobierz

7.

KFS

Pobierz

8.

Wniosek o refundacje części kosztów prac interwencyjnych

Pobierz

9.

Wniosek o wyrażenie zgody na jednorazową refundację poniesionych kosztów z tytułu opłacania składek na ubezpieczenia społeczne w związku  z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego w ramach umowy o pracę na czas określony

Pobierz

10.

Wniosek o w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego 

Pobierz

11.

Oświadczenie o sytuacji ekonomiczno-finansowej firmy

Pobierz

12.

Oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy obywatelowi Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy

Pobierz

13.

Pouczenie dla podmiotu składającego oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom

Pobierz

14.

Wniosek o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej

Pobierz

15.

Oświadczenie poręczyciela 

Pobierz

16.

Informacja składana przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

Pobierz


V.  Wzory dokumentów – dla bezrobotnego

Lp.

Opis dokumentu

Dokument

1.

Informacja o pomocy publicznej de minimis

Pobierz

2.

Lista obecności – staż (algorytm)

Pobierz

3.

Lista obecności – POWER

Pobierz

4.

Oświadczenie poręczyciela 

Pobierz

5.

Wniosek – numer konta 

Pobierz

6.

Wniosek dla ubiegającego się o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej 

Pobierz

7.

Wniosek o przyznanie i dokonanie wypłaty dodatku aktywizacyjnego 

Pobierz

8.

Wniosek osoby niepełnosprawnej o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej 

Pobierz

9.

Wzór CV

Pobierz

10.

Wzór listu motywacyjnego

Pobierz


 

Za wszelkie utrudnienia serdecznie przepraszamy.wersja do druku | autor: Bartosz Denisewicz