Czas na składanie ofert w konkursie na 2019 rok

Dodano: 09 stycznia 2019

Zarząd Powiatu Kościańskiego przeznaczy ponad 153 tys. złotych na wsparcie zadań realizowanych w ramach otwartego konkursu ofert w 2019 roku.

Oferty na wykonywanie w 2019 roku, zadań publicznych będących realizacją zadań samorządu powiatowego w zakresie kultury fizycznej, turystyki, kultury, promocji i ochrony zdrowia można składać do 29 stycznia 2019 roku do Starostwa Powiatowego w Kościanie, al. Kościuszki 22, 64 - 000 Koscian (decyduje data stempla pocztowego).

W otwartym konkursie ofert, w którego ramach zostanie udzielone wsparcie, mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz Programem współpracy Powiatu Kościańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, przyjętym przez Radę Powiatu w listopadzie 2018 roku. Są to wnioskodawcy, którzy prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem i zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców powiatu kościańskiego oraz nie posiadają zobowiązań publiczno-prawnych wobec budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych źródeł o charakterze publicznym.

W zadaniach wymagany będzie własny wkład finansowy oferenta, co oznacza, że minimum 10% kosztu całkowitego zadania powinno pochodzić z finansowych środków własnych, świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania,  oraz środków z innych źródeł publicznych i pozostałych.

W ramach konkursu na poszczególne rodzaje zadań Powiat przeznaczy następujące kwoty:

- w zakresie rozwoju kultury fizycznej – 64 350 zł, w tym 24 tys. złotych na zadania związane z aktywnym wypoczynkiem rekreacyjno – sportowym dla dzieci i młodzieży, a 40 350 złotych na pozostałe zadania z zakresu kultury fizycznej (szkolenia dla dzieci i młodzieży w rożnych dyscyplinach sportowych, festyny rekreacyjno – sportowe, zajęcia sportowo – rekreacyjne, turnieje i zwody sportowe, konferencje szkoleniowe),

- w zakresie turystyki – 23 598 zł,

- w zakresie działalności kulturalnej – 30 000 zł,

- w zakresie promocji i ochrony zdrowia – 35 805 zł.

Oferty należy składać na drukach zgodnych z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań. Druk należy wypełnić w czytelny sposób. Wzory ofert są dostępne w Wydziale Oświaty i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Kościanie, ul. Gostyńska 38, pok. 102, na stronie internetowej www.powiatkoscian.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w zakładce organizacje pozarządowe – ogłoszenia”.

W ramach konkursu każdy oferent może złożyć maksymalnie 3 oferty. Maksymalna wysokość dotacji, o którą może ubiegać się oferent na jedno zadanie wynosi 3000 zł.

Otwarcia ofert i oceny formalnej dokonają pracownicy Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Kościanie w terminie do 5 lutego 2019 roku. Dopuszcza się możliwość uzupełniania błędów formalnych w złożonych ofertach w terminie do 8 lutego 2019 roku.

Oferty, które spełnią wszystkie wymagania formalne zostaną przekazane Komisji Konkursowej celem dokonania dalszej oceny. Komisja Konkursowa– na podstawie ustawowych kryteriów - dokona oceny ofert w terminie do 22 lutego 2019 roku.

Zarząd Powiatu Kościańskiego na podstawie propozycji Komisji Konkursowej dokona wyboru najkorzystniejszych ofert i rozstrzygnie konkurs w terminie do 11 marca 2019 roku. Informacja ta zostanie podana do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie Zarządu Powiatu Kościańskiego w miejscu przeznaczonym do zamieszczania ogłoszeń oraz na stronie internetowej powiatu kościańskiego http://www.powiatkoscian.pl.

Wszystkie zadania muszą być zrealizowane w terminie od 15 marca do 30 listopada 2019 roku.

 Poniżej do pobrania: treść uchwały Zarządu Powiatu Kościańskiego i druk oferty do wypełnienia.

 

Pliki do pobrania